SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES La convocatòria preveu, com a novetat, un augment dels ajuts per als edificis situats al FiralL’Ajuntament d’Olot ha obert una nova convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S’hi poden acollir els edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1960 i que, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajut, disposi de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici.

 

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible les actuacions següents:

-          reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, ...)

-          decapar la totalitat de la façana

-          neteja de les parts de la pedra (natural o artificial)

-          restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals

-          reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts

-          pintura dels arrebossats de l’edifici

-          neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics

-          neteja dels esgrafiats pel sistema adequat

-          neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o

modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures)

-          neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la

serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests elements)

-          retirada i, eventualment, recol.locació en el lloc idoni dels elements i/o

-          instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat....)

 

 

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat i, així com a NOVETAT, un increment de l’ajut del 25% quan l’actuació de façana estigui ubicada al Passeig de Blay (en aquest cas els edificis que no hauran de reunir el requisits d’antiguitat ni ser plurifamiliar).

 

 

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. Hi ha temps fins al 30 de novembre (trobareu les bases complertes de la convocatòria a la secció “Campanyes, programes i plans” dins l’apartat Ajuntament de la pàgina web www.olot.cat).

 

La d’aquest any és la tercera convocatòria d’ajuts que es va iniciar al 2016 com una iniciativa pionera. Es van presentar 10 sol·licituds que van rebre una subvenció de 25.127,43 euros. Al 2017 van ser 8 les sol·licituds presentades que va comportar l’atorgament de  21.664,05 euros.

 

L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i la millora de la ciutat es contribueix a la reactivació econòmica, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.

 

AJUTS PER AL PAGAMENT DE L’IBI

 

Ja s’ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament de l’IBI a famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys. Aquests ajuts contemplen el pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi.

 

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans que compleixin els requisits següents:

-       El sol·licitant haurà de reunir alguna de les següents condicions:

·         Ser el titular del títol de família monoparental, amb el títol vigent a la data de la sol·licitud.

·         Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres siguin major de 50 anys i es trobin en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya

-       Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del qual és objecte de l’ajut

-       Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals

-       Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,34 vegades l’IRSC*

-       El sol·licitant ha de ser titular de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la unitat de convivència pel qual es pretén obtenir la present subvenció

-       En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a.

-       Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot.

 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza al 2 de novembre.
Més informació aquí

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat