PRESSUPOSTOS 2018
PRESSUPOSTOS 2018 Es portaran a aprovació en el ple que començarà a les 7h de la tardaEl pressupost consolidat de l’Ajuntament d’Olot per al 2018 és de 35.146.080€, el que representa un increment del 6,80% en relació a l’exercici actual. Els comptes s’han elaborat en un context de complexitat per diferents motius. D’una banda, per les novetats que es preveu que es puguin aplicar al càlcul de les plusvàlues. També s’està a l’espera de la confirmació per part del Ministeri d’Hisenda de la Participació en els Impostos de l’Estat, que s’ha calculat en un 3% més en relació al 2017, i de l’augment del 2% de les retribucions dels treballadors públics inclosos en el capítol de personal. Per últim, s’ha tingut en compte la situació jurídica i financera de la Generalitat de Catalunya.

Un any més, les partides dels pressupostos amb un augment més significatiu són les d’atenció a les persones. A Educació, l’Ajuntament d’Olot preveu destinar durant l’any 2018 un total 2.555.000€, un 4’62% més que aquest any a causa sobretot de l’obertura de la segona línia de la escola bressol de Sant Miquel. A Serveis Socials 844.000€, 5’23 % més que al 2017 que, per exemple, permetrà el desplegament del model preventiu d’atenció a la infància amb la contractació de 4 nous professionals. La partida destinada a Ocupació 1.060.000€, 20% més que a l’exercici actual.

El pressupost de l’Ajuntament d’Olot per al 2018 preveu 3.587.454€ a inversions, la principal de les quals és la remodelació del Firal (1.800.000€). Dins de projectes estratègics de ciutat,  150.000€ corresponen al PIAM de Sant Miquel i 150.000€ al PIAM de Nucli Antic. Dins d’aquest últim àmbit d’actuació, també es reserven 75.000€ per a posar en marxa un espai de coworking, 150.000€ al projecte de reurbanització de la Plaça del Mig i 150.000€ més per a l’Escola d’Art. 400.000€ es destinen a inversions als diferents barris d’Olot, als quals s’hi afegeixen 100.000€ més per als pressupostos participatius, un projecte que s’ha iniciat aquest 2017 i que es presentarà properament. Els pressupostos també contemplen una aportació de 82.000 euros de l’anualitat per a la compra dels terrenys del futur nou CAP de Sant Miquel.

Pel que fa a les ordenances fiscals, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot planteja les ordenances fiscals amb un increment del 2% als impostos i taxes d’acord amb l’IPC català d’agost a agost. En el cas de l’IBI, s’incrementa en un 3% addicional, el que representa un augment d’entre 2,72€ a 19,62€ any per a 8 de cada 10 rebuts de la ciutat. Tot i aquest increment, el rebut de l’IBI es troba a Olot (460,81euros) per sota de la mitjana nacional que és de 490’12 euros i molt per sota d’altres ciutats de característiques similars. 

En el cas de les plusvàlues, el canvi de normativa suposarà que només hagin de pagar les transmissions on s’hagi detectat un increment de valor, i no com en l’actualitat que afecta a totes les transmissions (tant compra-venda com herències). Es calcula que aquesta modificació representarà una disminució d’entre 30 i 50% dels ingressos municipals i que, per tant l’Ajuntament pugui deixar d’ingressar uns 400.000€. De cara al 2018, l’Ajuntament té previst pujar el tipus de base de les plusvàlues en el tram de fins a 5 anys (del 22 al 26%) per a les operacions de caràcter més especulatiu.

Per a l’any 2018, l’Ajuntament manté les bonificacions a les famílies monoparentals i aturats i s’han ampliat els beneficis fiscals existents als tributs següents: IBI, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Construccions, taxa d’ocupació de la via pública i taxa d’entrada de vehicles. Com a novetat, s’introdueix una bonificació de l’IBI (amb un màxim del 20%) als immobles on es desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic. Al sector de la  pagesia, s’aplica una bonificació del 50% de l’IBI rústica. Al sector industrial, ajudes econòmiques equivalents a un percentatge sobre la quota d’IAE amb un màxim del 5% en el supòsit general o del 10% quan l’empresa estigui ubicada en el Nucli Antic o al barri de Sant Miquel en concepte d’estabilitat laboral, establiment de sous dignes i conciliació de la vida familiar i laboral.

També s’amplien les bonificacions als vehicles totalment elèctrics passant del 75 al 95% i un 50% l’ICIO per obres d’instal·lació d’infraestructures destinades a la càrrega de vehicles elèctrics.

Aquest any la principal inversió d’aquest Ajuntament és la remodelació del Firal. A causa de l’afectació que les obres tindran en els veïns i comerços del Passeig d’en Blay i atenent a la petició feta per l’Associació de Comerciants d’Olot i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa també s’han contemplat les mesures següents:
- Bonificació de 8/12 part de la quota de la taxa per les entrades de vehicles i ampliació de la bonificació de 2/12 de la quota a totes les entrades situades a la zona de l’eixample que provisionalment s’utilitza per el mercat del dilluns.
- Bonificació del 50% de l’IAE a les activitats ubicades en aquesta zona. Bonificació de la quota de gener a agost per totes les ocupacions amb taules i cadires ubicades en la zona del Firal. I bonificació a les escombraries empresarials per un possible decrement en la producció.

Durant tot l’any 2016, els beneficis fiscals de l’Ajuntament van pujar a 468.000€ en concepte d’IBI, IVTM, plusvàlues, IAE, ICIO, taxa de recollida d’escombraries, taxa de cementiri i animals de companyia.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat