INICI DEL PROCÉS PER A L’ENDERROC CONJUNT DE TRES FINQUES DEL NUCLI ANTIC
INICI DEL PROCÉS PER A L’ENDERROC CONJUNT DE TRES FINQUES DEL NUCLI ANTIC L’Ajuntament s’encarregarà d’executar els treballs, el cost dels quals repercutirà en els propietaris dels immoblesLa conservació dels immobles és un deure al qual la Llei obliga als propietaris. L’Ajuntament està facultat per dictar ordres d’execució per garantir el deure de conservació, i en darrera instància, a actuar subsidiàriament. Així doncs, en el cas d’aquestes 3 finques, en mal estat de conservació, la Junta de Govern Local d’aquest matí ha aprovat els expedients per tirar endavant l’actuació. L’Ajuntament s’encarregarà d’executar els treballs, el cost dels quals repercutirà en els propietaris dels immobles.

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí l’execució subsidiària i l’aprovació del projecte d’enderroc de tres finques del Nucli Antic d’Olot. Es tracta dels edificis situats al números 12, 14 i 16 del carrer Lliberada Ferrarons. L’Ajuntament d’Olot inicia el procés per a l’enderroc d’aquests tres habitatges en una iniciativa que afecta a tota una àrea d’actuació per tal de continuar avançant en la millora i revitalització d’aquest espai de la ciutat.

La diagnosi realitzada l’any 2016 als habitatges del Nucli Antic d’Olot va identificar la necessitat d’una actuació important de millora al número 12 del carrer Lliberada Ferrarons. Des de l’Ajuntament es va instar a la propietat perquè fes front a les obres, que fins al moment i tot i els requeriments reiterats, no s’han portat a terme. De forma paral·lela, els serveis tècnics municipals van realitzar el mateix procediment amb la propietat de l’edifici contigu (el número 14 del carrer Lliberada Ferrarons). Després de les notificacions corresponents i de la falta dels treballs que solucionessin les mancances detectades, l’Ajuntament ha declarat els dos edificis en ruïna i ha iniciat el procediment per al seu enderroc.

Els treballs d’enderroc també inclouen un tercer edifici contigu. Es tracta del número 16 de Lliberada Ferrarons que ocupa la cantonada d’aquest carrer amb el dels Sastres. L’immoble també serà enderrocat en aquesta mateixa actuació de la qual subsidiàriament se’n fa càrrec l’Ajuntament i que repercutirà en els propietaris de les tres edificacions. La Junta de Govern Local ha aprovat avui la demolició dels tres immobles per un import total de 42.450’27 euros que acabaran assumint la propietat dels immobles afectats.

La Junta de Govern Local d’aquest dijous també ha aprovat el projecte bàsic i executiu d’accions de millora de la plaça del Conill. El projecte forma part de les actuacions acordades en el PIAM del Nucli Antic i contempla aspectes com la instal·lació d’un banc – escocell amb un arbre singular a la plaça, la restauració i posada en funcionament de la font i la il·luminació de diversos elements patrimonials, entre d’altres. El PIAM disposa aquest 2019 d’una partida de 200.000 euros. A més del projecte de la plaça del Conill també preveu donar continuïtat al Taller dels Sastres i impulsar noves accions en captació i rehabilitació d’habitatge.

NOVES CONVOCATÒRIES D’AJUTS DE L’OFICINA D’HABITATGE 
L’Ajuntament d’Olot ha obert una convocatòria de subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge. L'import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’Habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:
 • Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
 • Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
 • Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:
 • Adequació de les peces i elements que  conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui se ocupat de manera immediata per un llogater
 • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
 • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

El termini de sol·licitud ja està obert i finalitza  el 28 de setembre de 2019.

L’Ajuntament d’Olot també té oberta una convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S’hi poden acollir els edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1960 i que, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajut, disposi de l’informe d’inspecció tècnica.

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible les actuacions següents, sempre i quan es realitzi l’acabat final de l’edifici que correspongui (pintat, estucat,...):
 • reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, ...)
 • decapar la totalitat de la façana
 • neteja de les parts de la pedra (natural o artificial)
 • restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals
 • reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts
 • pintura dels arrebossats de l’edifici
 • neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics
 • neteja dels esgrafiats pel sistema adequat
 • neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o
 • modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures)
 • neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la
 • serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests elements)
 • retirada i, eventualment, recol·locació en el lloc idoni dels elements i/o
 • instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat....)

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament d’Olot. El termini de presentació de sol·licituds ja s’ha obert i finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.

L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i s’embelleix la ciutat es contribueix a la reactivació del sector de la construcció, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat