Pla d'acció local per la sostenibilitat


1.1 Impulsar la coordinació urbanística i territorial

  1.1.1 Cercar eines de coordinació i planejament supralocal

1.1.1.1    Impulsar la redacció del Pla Director de Coordinació Territorial que abasti la conca alta del Fluvià i que defineixi objectius en relació a les demandes institucionals en l’àmbit de treball del Pla.

1.1.1.2    Potenciar eines de seguiment i de gestió coordinada de l’àrea urbana

 

1.2 Consensuar un model d'infrastructures del transport amb funció de reequilibri territorial

1.2.1 Potenciar eixos de comunicació que reforcin la posició d'Olot

1.2.1.1    Promoure prioritàriament els eixos de comunicació que aproximen Olot al corredor del Mediterrani

1.2.1.2    Potenciar el desenvolupament de l’Eix Pirinenc

1.2.1.3    Estudiar la possibilitat a llarg termini d’implantar una línia de tren transversal

1.2.2 Prevenir els impactes de les infrastructures viàries

1.2.2.1    Plantejar la ronda Nord d’Olot, independentment de l’Eix Vic – Olot, com a via interurbana i comarcal

1.2.2.2    Plantejar l’avaluació d’impacte ambiental integral del projecte de l’Eix Vic – Olot pel túnel de Bracons

 

1.3 Concretar criteris ambientals i d'articulació amb el territori i el Parc Natural en la revisió del PGOU

1.3.1 Solucionar l'encaix de la ciutat amb el Parc Natural

1.3.1.1    Resoldre mitjançant la modificació del Pla Especial del Parc i la Revisió del PGOU d’Olot l’encaix definitiu entre ciutat i Parc

1.3.1.2    Plantejar una definició dels límits del Sol Urbà i Urbanitzable que tingui en compte criteris d’integració en el paisatge.

1.3.1.3    Incorporar en la definició de sistemes urbans de la ciutat un tractament d’acord amb la vinculació d’Olot amb el Parc

1.3.2 Potenciar Olot com a centre de serveis i comerç

1.3.2.1    Impulsar la terciarització d’edificis residencials singulars o de conjunts industrials obsolets amb el manteniment dels seus contenidors o edificacions.

1.3.2.2    Establir un cens d’edificis industrials i d’activitats per fomentar l’ús dels contenidors urbans per a activitats productives

1.3.2.3    Preveure en el planejament municipal reserves per a equipaments públics de caràcter territorial en les diverses categories de sòl.

1.3.2.4    Estendre el concepte de Centre Urbà de forma que abasti el conjunt de l’àmbit del Firal i el Firalet,  la Plaça Clarà, l’actual Centre Històric i el riu Fluvià.

1.3.2.5    Analitzar els tipus de serveis específics que Olot pot oferir, amb una  perspectiva supralocal

1.3.3 Ordenar el sòl industrial i d'equipaments en el context supralocal

1.3.3.1    Plantejar l’ordenació de les zones industrials de l’àrea urbana d’Olot en funció de les característiques del territori

1.3.3.2    Desenvolupar planejaments industrials amb criteris d’integració ambiental i impulsar millores ambientals en les zones industrials ja existents

1.3.3.3    Impulsar la integració ambiental i paisatgística de les noves zones d’equipaments de la ciutat

1.3.3.4    Prioritzar l’execució de sòls urbans pendents de desenvolupar.

 

1.4 Millorar l'espai urbà i la gestió dels espais públics

1.4.1 Solucionar els dèficits en els espais lliures i el sistema viari

1.4.1.1    Definir en el PGOU les funcions i característiques dels espais lliures  urbans

1.4.1.2    Aplicar les recomanacions del Pla Verd

1.4.1.3    Incorporar en els espais públics de la zona urbana espècies i ecosistemes propis de la Garrotxa.

1.4.1.4    Portar a terme accions educatives per als escolars i la ciutadania en general que afavoreixin el respecte cap els espais públics

1.4.1.5    Transformar alguns elements de vialitat per donar continuïtat al sistema d’espais lliures

1.4.1.6    Preveure en la urbanització dels carrers  la reserva d’espais per a serveis que hagin d’ocupar la superfície de l’espai viari

1.4.2 Redefinir una política activa de recuperació del centre històric

1.4.2.1    Incorporar en el PGOU determinacions per a la millora urbana dels espais públics del centre

1.4.2.2    Impulsar la rehabilitació dels edificis privats, obrint línies de suport econòmic i facilitant la tramitació de les obres.

1.4.2.3    Impulsar l’ocupació de l'habitatge al centre per part dels joves.

1.4.3 Impulsar una política integral de l'habitatge

1.4.3.1    Realitzar un cens d’habitatges per conèixer l’estat actual de l’habitatge a la ciutat

1.4.3.2    Estudiar mecanismes de discriminació positiva dels habitatges ocupats respecte als habitatges buits

1.4.3.3    Adoptar polítiques de foment del lloguer, venda o rehabilitació dels edificis buits i en mal estat, incorporant noves fórmules de gestió i    de contracte-arrendament

1.4.3.4    Realitzar polítiques d’Habitatge de Protecció Oficial significatives per donar solucions a problemes de segregació, marginalitat i disfuncions de les unitats familiars

1.4.3.5    Fomentar la creació d’habitatge plurifamiliar, de superfície mitjana-petita per donar resposta a nous tipus d’unitats familiars

1.4.3.6    Abordar les actuacions sobre l’habitatge de forma conjunta amb la resta de polítiques socials i econòmiques municipals

1.4.4 Conservar i difondre el patrimoni arquitectònic

1.4.4.1    Ampliar el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic.

1.4.4.2    Incrementar les activitats de difusió del patrimoni arquitectònic a la ciutadania, amb la finalitat que es valoritzi i això faciliti actuacions de recuperació.

1.4.4.3    Cercar fórmules per implicar la iniciativa privada en la rehabilitació i  conservació del patrimoni que alhora permetin definir nous usos als edificis.

1.4.5 Reequilibrar els barris de la ciutat

1.4.5.1    Definir polítiques actives de rehabilitació dels barris

2.1 Desplegar iniciatives de suport a una millor gestió del patrimoni natural

  2.1.1 Reduir els impactes sobre els sistemes naturals

2.1.1.1    Definir la funció de les Reserves Naturals properes a la ciutat

2.1.1.2    Estudiar les possibilitats d’integració paisatgística de les línies d’alta i mitjana tensió incidint especialment a les zones d’interès paisatgístic

2.1.1.3    Ordenar la implantació d’antenes de telefonia mòbil i comunicacions i avaluar-ne la ubicació actual.

2.1.1.4    Conservar les masies i les activitats agràries al seu entorn per preservar el medi natural

 2.1.2 Millorar el coneixement sobre el patrimoni natural

2.1.2.1    Realitzar un inventari exhaustiu de l’estat de les fonts del municipi

2.1.2.2    Actualitzar i completar l’inventari de camins públics d’Olot procedint a la seva catalogació com a camí públic.

2.1.2.3    Completar l'inventari i la informació sobre els tossols d’Olot

2.1.2.4    Realitzar un inventari de masies i construccions rurals tradicionals

2.1.2.5    Mantenir les convocatòries de les beques Ciutat d'Olot

  2.1.3 Realitzar activitats d'educació ambiental i divulgació del medi natural

2.1.3.1    Continuar amb l'elaboració de materials i programes educatius adreçats a la població local

 

2.2 Incorporar al planejament territorial i urbanístic criteris de conservació dels valors naturals i reforçar les eines de gestió del SNU

  2.2.1 Concretar determinacions per ordenar millor el sòl no urbanitzable

2.2.1.1    Redactar un Pla especial de protecció de l’espai connector del Riudaura

2.2.1.2    Preveure la redacció d’un Pla especial d’ordenació del sector de les Tries

2.2.1.3    Revisar les actuacions previstes en el Pla especial dels Tussols – Can Basil

2.2.1.4    Actualitzar i executar les actuacions previstes en el Pla especial de la Moixina – Pla de Llacs.

2.2.1.5    Concretar mesures de protecció i restauració de les rouredes de roure pènol

2.2.1.6    Evitar nous sòls urbanitzables que siguin propers a les Reserves Naturals.

2.2.1.7    Identificar els tussols que resten de la colada del Montolivet per a la seva protecció quan es desenvolupi el sòl urbanitzable.

2.2.1.8    Adoptar mesures en els sòls urbans per tal de reduir els impactes ecològics i paisatgístics en els perímetres de les Reserves Naturals de la Garrinada, el Montsacopa, el Montolivet i les Bisaroques

2.2.1.9    Restringir la nova edificació en el sòl no urbanitzable qualificat com a Altiplà basàltic de Batet

2.2.1.10    Actualitzar el Catàleg de Protecció del Paisatge de l'Ajuntament  d'Olot

 2.2.2 Incrementar la gestió del sòl no urbanitzable

2.2.2.1    Controlar la implantació inadequada d’activitats periurbanes incrementant a la normativa urbanística les eines per aplicar de forma efectiva la disciplina urbanística i el control d’activitats

2.2.2.2    Eliminar de forma progressiva les activitats implantades inadequadament en sòl no urbanitzable

 

2.3 Impulsar la conservació i recuperació integral de la xarxa fluvial

2.3.1 Recuperar la xarxa fluvial i valoritzar-la socialment en el marc de les previsions del Pla Integral de la Conca Alta del Fluvià

2.3.1.1    Promoure una recuperació integral del riu Fluvià i del Ridaura en el marc del Pla de la Conca Alta del riu Fluvià.

2.3.1.2    Eliminar les rescloses fora d’ús del Fluvià per recuperar el règim hidrològic.

2.3.1.3    Sol·licitar la delimitació del Domini Públic Hidràulic al Ridaura i al Fluvià

 

2.4 Consolidar els actuals connectors entre espais naturals

2.4.1 Reduir l'efecte barrera produït pel creixement urbà

2.4.1.1    Mantenir sense urbanitzar els sòls que donen continuïtat cap el nord a les Reserves Naturals dels volcans del Montsacopa i La Garrinada

2.4.1.2    Mantenir sense urbanitzar l’espai encara lliure entre Olot i La Canya, potenciant-lo com a espai connector

2.4.1.3    Estudiar mecanismes per adquirir sòl a les àrees amb interès estratègic per a la conservació de la connectivitat.

2.4.1.4    Donar suport a les iniciatives per evitar la formació del continu urbà Olot – Les Preses

2.4.2 Reduir l'efecte barrera de les infrastructures viàries

2.4.2.1    Permeabilitzar el desdoblament de la carretera N-260 i la variant nord d'Olot on no voregen espais urbans i especialment en el tram al nord de la Garrinada i el Montsacopa i a la vall del Ridaura

2.4.2.2    Replantejar el vial intervolcànic

3.1 Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en l’ordenació del territori i en el planejament urbanístic

  3.1.1 Plantejar un model de vialitat que redueixi l’impacte del vehicle privat

3.1.1.1    Elaborar el Pla de Mobilitat amb criteris de sostenibilitat i incorporar les determinacions resultants en el marc del planejament municipal

3.1.1.2    Incorporar en el PGOU un tractament jerarquitzat i amb criteris ambientals i urbanístics dels tipus dels carrers i vies urbanes

3.1.1.3    Completar les rondes per evitar el trànsit de pas per dins la ciutat

3.1.2 Incrementar la barreja d’usos a tots els sectors urbans

3.1.2.1    Preveure en el planejament urbanístic la diversitat i barreja d’usos i tipologies urbanes compatibles ambientalment, fugint de les zones amb predomini residencial quasi absolut.

3.1.2.2    Facilitar la implantació de comerç i serveis en els carrers principals de la ciutat, en el centre i els barris, mitjançant la millora de la seva qualitat urbana

3.1.3 Realitzar previsions per reduir l’aparcament indiscriminat en superfície

3.1.3.1    Incloure determinacions en el PGOU perquè l’edificació pública i privada fixin estàndards elevats d’aparcament, estudiant opcions de cessió d’aparcament per a l’Ajuntament en concepte d’aprofitament urbanístic

3.1.3.2    Incorporar en el planejament la creació de diferents tipus de dotacions d’aparcament i preveure elements d’integració en el paisatge urbà dels espais d'aparcament nous i existents

3.1.3.3    Iniciar un procés de substitució d’aparcaments en superfície, vers aparcaments soterrats i de pagament en el centre de la ciutat

 

3.2 Establir criteris clars d’ordenació i regulació del trànsit dins la ciutat per  incrementar-hi la qualitat de vida

  3.2.1 Reduir el trànsit de pas i d’agitació

3.2.1.1    En el Pla de Mobilitat fer atenció especial a la regulació del trànsit de pas a partir d'un tractament global ambiental d’Olot i la seva àrea urbana.

3.2.1.2    Informar els conductors sobre els comportaments més correctes i eficients per accedir a diversos indrets i travessar la ciutat des dels barris i municipis veïns.

3.2.1.3    Incorporar al Pla de Mobilitat solucions i criteris generals en relació a localització de diferents tipus d’aparcaments, i l’ordenació i tipificació del carrer

3.2.2 Disminuir la presència del vehicle privat al centre

3.2.2.1    Coordinar els recursos i accions de l’aparcament públic i privat existent en l’àmbit central de la ciutat d’Olot

3.2.2.2    Fomentar mitjançant senyalització viària l’accés i sortida dels punts centrals del municipi, disminuint les expectatives d’accés al centre urbà mitjançant certes restriccions.

 

3.3 Potenciar el transport públic

 3.3.1 Millorar els serveis urbans i interurbans

3.3.1.1    Millorar i fer més competitiu i eficaç el transport públic mitjançant un Pla de transport públic de l’àrea urbana d’Olot en el marc d’una Taula Institucional.

3.3.1.2    Ampliar i millorar els serveis i infrastructures de l’estació d’autobusos d’Olot.

3.3.1.3    Posar en marxa un sistema de transport públic a l’àrea urbana d’Olot, en forma de llançadora o similar, coordinat amb el transport públic d’Olot, amb tarifa única, entre la Vall d’en Bas i Sant Jaume de Llierca

3.3.1.4    Estudiar la possibilitat de creació d’una línia d’autobusos entre Olot i  Santa Pau, que doni servei a la població d’aquests dos nuclis i alhora pugui ser utilitzat pels visitants del Parc.

3.3.1.5    Plantejar una política fiscal de mobilitat més ambiental que col·labori de forma finalista en els costos del transport públic del municipi.

 

3.4 Impulsar els desplaçaments a peu i amb bicicleta

3.4.1 Dotar a la vialitat d’un tractament favorable per a vianants i bicicletes

3.4.1.1    Facilitar i promoure els desplaçaments a peu, articulant una xarxa de carrers arbrats i d’àrees de prioritat per a vianants

3.4.1.2    Aprovar i executar un Pla d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.

3.4.1.3    Desenvolupar en el marc del Pla de Bicicletes les estratègies per   ampliar la base social d’usuaris de la bicicleta quotidians i ocasionals.

3.4.1.4    Integrar en una xarxa de vials per a bicicletes l’itinerari del Carrilet, camins de fora la ciutat i l’enllaç entre els diversos barris.

3.4.1.5    Recuperar els camins històrics com a recorreguts d’accés restringit als vehicles, senyalitzar els itineraris i donar-los continuïtat amb els camins rurals existents.

3.4.1.6    Reordenar i reurbanitzar els trams urbans de les vies principals de penetració a la ciutat, millorant la seva distribució d’espai en funció de la secció urbana i necessitats ambientals del carrer.

3.4.2 Impulsar canvis d’hàbits en relació a l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu

3.4.2.1    Implantar l’ús exemplificador de la bicicleta en les tasques dels empleats municipals, mitjançant l’adquisició d’un parc mòbil municipal de bicicletes.

3.4.2.2    Realitzar campanyes per prestigiar i promoure els desplaçaments a peu i amb bicicleta

 

3.5 Fomentar els bons hàbits en la mobilitat i modificar aquelles condicions dels vials que agreugen els impactes

3.5.1 Reduir els accidents

3.5.1.1    Posar en marxa el Pacte per la Mobilitat, on es posi de manifest els drets i deures del ciutadà en relació a la mobilitat

3.5.1.2    Redactar un Programa de reducció de l’accidentalitat que incorpori modificacions de la configuració dels vials.

3.5.1.3    Aplicar la normativa de velocitat ordinària de 50 Km/h en carrers principals i entrades de la ciutat i també de la senyalització d’un conjunt de carrers amb velocitat restringida a 30 Km/h o inferior.

3.5.1.4    Actualitzar i completar la senyalització d’aproximació a les cruïlles i en els passos zebra existents i de nova incorporació i conscienciar sobre el respecte dels conductors a aquests espais de prioritat del vianant

3.5.1.5    Establir mesures tècniques de pacificació del trànsit incorporant-les a  l’ordenació i a la urbanització viària.

3.5.2 Disminuir els nivells de soroll

3.5.2.2    Incloure obligacions respecte als nivells de soroll dels vehicles en les  concessions de serveis municipals

3.5.2.1    Garantir el compliment de la normativa sobre sorolls en els vehicles municipals.

3.5.2.3    Condicionar el trànsit i la velocitat dels vehicles a la ciutat en funció dels nivells de soroll als diferents carrers.

3.5.2.4    Informar als ciutadans sobre els efectes del soroll i sobre els seus drets en relació a la qualitat acústica ambiental

3.5.2.5    Continuar les campanyes selectives de control de soroll de vehicles que efectua la Policia Municipal

3.5.2.6    Estudiar les possibilitats d’adoptar diverses mesures urbanístiques i d’aplicar paviments absorbents del soroll en els vials amb nivells acústics elevats.

3.5.2.7    Realitzar un bon manteniment dels paviments.

4.1 Disminuir el consum d’aigua dels diferents sectors d’activitat

4.1.1  Augmentar el control de concessions d’aigua

4.1.1.1    Realitzar un estudi per identificar totes les captacions de l’aqüífer, determinant l’existència de captacions il·legals com per exemple les que es produeixen a la Moixina.

4.1.2 Disminuir el consum d’aigua a la indústria

4.1.2.1    Fomentar la realització de plans d’estalvi d’aigua a la indústria mitjançant la realització de projectes tècnics per l'estalvi de consums i l’aplicació de tecnologies netes

4.1.2.2    Fomentar l’eliminació dels circuits oberts de refrigeració i potenciar la reutilització de l’aigua

4.1.3 Disminuir el consum i malbaratament d’aigua a la xarxa d’abastament

4.1.3.1    Implantar el seguiment i control de la concessió d’aigua potable.

4.1.3.2    Implantar un sistema d’avís als abonats amb consums superiors a la mitjana

4.1.3.3    Realitzar una campanya de sensibilització i educació per reduir els consums d’aigua domèstics

4.1.3.4    Introduir incentius fiscals per a reduir els consums d’aigua domèstics amb l’aplicació de tarifes progressives tenint en compte el nombre de persones per habitatge

4.1.3.5    Continuar les tasques de manteniment de la xarxa d’aigua potable

4.1.3.6    Reduir el consum d’aigua en la gestió dels espais i jardins públics

4.1.3.7    Considerar mesures d’estalvi de consum d’aigua en els nous projectes i reformes municipals d’edificis

4.1.3.8    Continuar amb l’eliminació de les escomeses de Plom

4.1.4 Impulsar el foment d’una nova economia de l’aigua i de conreu sostenible en el sector agrari

4.1.4.1    Impulsar mecanismes en l’àmbit de la Vall d’en Bas i conca alta del Fluvià destinats al sector agrícola per disminuir la seva incidència sobre l’aquifer

4.1.4.2    Promoure un programa  formatiu i d’assessorament als agricultors sobre gestió sostenible dels recursos hídrics i reducció de contaminants en les explotacions agrícoles i ramaderes

 

4.2 Impulsar la gestió integral del recursos hídrics.

4.2.1 Fomentar la reincorporació d’aigua al Fluvià i la gestió òptima dels recursos hídrics

4.2.1.1    Controlar la capacitat de l’aqüífer mitjançant una xarxa piezomètrica , que permeti en cas necessari regular les extraccions industrials per evitar la sobreexplotació

4.2.1.2    Fomentar la construcció d’una nova depuradora  per tractar les aigües residuals dels nuclis de població situats aigües amunt d’Olot

4.2.1.3    Fomentar la creació d’una Entitat Local de l’Aigua (ELA) qualificada per millorar la gestió dels recursos hídrics

4.2.1.4    Impulsar en el marc de la LOGTA l’aplicació de mesures correctores i preventives per mantenir el cabal ecològic del Fluvià

4.2.1.5    Continuar els controls de qualitat de les principals fonts del municipi i aplicar mecanismes de millora de la qualitat de les seves aigües

 

4.3 Disminuir la contaminació dels recursos hídrics, principalment del sector agrícola i d’aigües residuals urbanes

4.3.1 Millorar l’aplicació d’adobs al sòl agrícola

4.3.1.1    Impulsar la inclusió de l’aqüífer d’Olot i de la zona alta del Fluvià com a vulnerable en relació als nitrats

4.3.2 Millorar la xarxa de clavegueram

4.3.2.1    Realitzar un estudi  de coneixement i diagnosi de la xarxa de clavegueram

4.3.2.2    Elaborar un Pla Director del sanejament que contempli impulsar la xarxa separativa de pluvials en els nous plans urbanístics i la seva implantació en les reformes i remodelacions del nucli urbà

4.3.2.3    Millorar els sistemes de sanejament d’aigües residuals en les zones del municipi que es troben disperses

5.1 Fomentar la reducció en la generació de residus i augmentar el percentatge de recollida selectiva.

  5.1.1 Augmentar la sensibilització i participació ciutadana

5.1.1.1    Dur a terme campanyes de sensibilització de forma periòdica, continuada i amb retorn de  la informació, encarades cap a la minimització en la generació de residus domèstics

5.1.1.2    Realitzar campanyes de formació i sensibilització de forma periòdica,  per augmentar el percentatge de residus urbans recollits selectivament.

5.1.1.3    Definir un sistema de recollida integral,  o bé sistemes de recollida selectiva específica, per el comerç i els grans generadors

5.1.1.4    Implantar una ordenança municipal, i estudiar la possibilitat de promoure una sèrie d’ajuts fiscals, amb especial incidència en el sector del comerç i dels grans generadors

5.1.1.5    Incrementar la reutilització i la recollida selectiva de residus en els edificis municipals i durant els actes públics per tal de contribuir a la sensibilització de la ciutadania

5.1.2 Analitzar i adaptar el sistema de recollida selectiva a la realitat dels diferents barris i als nous objectius

5.1.2.1    Implantar el sistema de recollida i tractament de la matèria orgànica previst en el  PGRM.

5.1.2.2    Avaluar la implantació de  sistemes de recollida de residus separats selectivament i assolir una major recuperació dels residus domèstics.

5.1.2.3    Impulsar la creació d’instal·lacions de treball locals relacionades amb el reciclatge i la reutilització dels residus voluminosos

5.1.2.4    Establir un sistema de recollida de "residus tecnològics" de creixent  renovació i que són valoritzables

5.1.2.5    Millorar els sistema de recollida de piles

5.1.3 Finalitzar la construcció i optimitzar el funcionament de les

5.1.3.1    Construir la planta de compostatge de residus orgànics i de fangs de l’EDAR.

5.1.3.2    Potenciar l’ús de la deixalleria  per part del ciutadà, utilitzant deixalleries mòbils o bé descentralitzades en els barris, i adaptant la gestió i la promoció per una millor accessibilitat

 

5.2 Augmentar el control i millora del tractament de residus agraris i de l'EDAR 

5.2.1 Implantar un sistema de gestió integral dels residus de l’EDAR

5.2.1.1    Estabilitzar els fangs de l’EDAR abans de la seva aplicació com adob amb un procés de compostatge

5.2.2 Millorar el sistema de  gestió integrada dels residus ramaders

5.2.2.1    Aplicar el Pla Comarcal de Gestió de Residus Ramaders

5.2.2.2    Desenvolupar activitats de formació i sensibilització específica per els ramaders, en la gestió i tractament dels residus generats en la seva explotació

5.2.3 Millorar el control i gestió dels residus agrícoles

5.2.3.1    Establir un mecanisme específic de control, recollida i tractament dels residus agrícoles, que faciliti la recollida i tractament de totes les fraccions dels residus que es generen en l’àmbit agrícola.

5.2.3.2    Desenvolupar activitats de formació i sensibilització específica per els agricultors, en la gestió i tractament dels residus generats en la seva explotació

 

5.3  Augmentar el control, reciclatge, i reutilització dels residus industrials i de runes

 

5.3.1 Augmentar el control en la generació i separació selectiva dels residus  industrials

5.3.1.1    Estudiar la possibilitat d’elaborar una sèrie d’incentius fiscals adreçats a la producció  neta, i a la reducció en la generació de residus

5.3.1.2    Millorar els sistema de  control de la quantitat i qualitat dels residus industrials que es recullen en els contenidors de brossa urbana

5.3.1.3    Aplicar un seguiment i control de les empreses que realitzen la declaració de residus, coordinant-se amb la Junta de Residus

5.3.1.4    Articular un sistema d’assessorament continuat en la gestió dels residus per a PIMES

5.3.1.5    Establir un sistema de control de la gestió dels residus de fraccions especials i perilloses produïts per petites indústries

5.3.2 Augmentar el control normatiu i fomentar el reciclatge dels residus de la

construcció

5.3.2.1    Vetllar pel correcte compliment del marc normatiu existent en qüestió de residus de terres i de la construcció amb l’aplicació d’una fiança prèvia als permisos

5.3.2.2    Incentivar el l’ús de materials reciclats en la construcció, a través de jornades de difusió, i amb l’estudi de futures propostes  de  recollida selectiva en l’obra, i minimització en la generació de residus

5.3.2.3    Millorar el sistema de triatge i recollida selectiva de runes de l'abocador.

5.3.2.4    Continuar amb la neteja dels punts d’abocament incontrolats

6.1 Disminuir  el consum energètic de l’administració municipal

  6.1.1 Optimitzar i reduir els consum energètic en edificis públics i enllumenat

6.1.1.1    Establir la figura del gestor energètic municipal com a persona encarregada del seguiment i optimització dels consums energètics

6.1.1.2    Implantar un sistema de gestió informàtic de control dels consums energètics  de les instal·lacions municipals i de l’enllumenat

6.1.1.3    Avaluar totes les instal·lacions energètiques municipals determinant quines són les principals deficiències per establir un pla d’adequació a la normativa vigent

6.1.1.4    Realitzar una sèrie d’auditories energètiques en els edificis de major  potencial d’estalvi,  per establir una sèrie de mesures d’estalvi energètic per a cada equipament o edifici.

6.1.1.5    Incorporar exigències d’eficiència energètica en els Plecs de Condicions de les noves instal·lacions municipals i de les que es remodelin.

6.1.1.6    Incorporar criteris d’eficiència energètica en la selecció de compra de nous equips que hagi d’adquirir l’Ajuntament

6.1.1.7    Elaborar una guia de bones pràctiques energètiques per al personal  de l’administració municipal

6.1.1.8    Realització d'una auditoria específica de l'enllumenat públic, per tal de definir un Pla Rector de l'enllumenat

 

6.2 Disminuir el consum energètic en el sector domèstic i comercial

6.2.1 Disminuir el consum en il·luminació, calefacció i climatització dels habitatges, comerços i grans superfícies

6.2.1.1    Incentivar les millores energètiques a les llars mitjançant programes de sensibilització, de divulgació de sistemes i accions destinades a augmentar l’eficiència energètica i l’estalvi de consums

6.2.1.2    Elaborar i implantar un programa de col.laboració, amb la implicació, sensibilització i informació dels comerços, en  la venda de productes  energèticament eficients

6.2.1.3    Incloure en el planejament urbanístic i en l’edificació normes que afavoreixin l’estalvi energètic

6.2.1.4    Elaborar i implantar un programa de col·laboració, amb el sector immobiliari i els usuaris, per incorporar criteris d’estalvi energètic i d’implantació d’ER en els habitatges

6.2.1.5    Realitzar cursos i jornades de  formació d’instal·ladors, arquitectes i tècnics locals en eficiència energètica aplicada als edificis

6.2.1.6    Impulsar la creació d’una agència energètica comarcal, de promoció de l’estalvi i eficiència energètica, i de implantació amplia d’energies renovables

6.2.1.7    Implantar una normativa i un sistema d’ajuts fiscals en la promoció de la construcció bioclimàtica

6.2.1.8    Potenciar l’actual tendència de substitució de combustibles líquids per gas natural o altres biocombustibles més nets

 

6.3 Disminuir el consum energètic en la indústria

6.3.1 Fomentar auditories i plans d’estalvi energètic ela principals consumidors industrials

6.3.1.1    Promoure, l’assessorament als industrials en les normatives i ajuts existents en la implantació de mesures d’estalvi energètic i  de promoció d’energies renovables

6.3.1.2    Implantar normatives locals i ajuts fiscals en l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables en la indústria

6.3.1.3    Promoure, a través dels serveis de l’agència energètica comarcal, la implantació de sistemes de cogeneració i de reaprofitament d’energia residual en els processos industrials a Olot

 

6.4 Disminuir el consum energètic en el transport

6.4.1 Reduir l’ús del vehicle privat i promoure l’estalvi energètic en el transport

6.4.1.1    Promoure la implantació de combustibles ecològics i de vehicles elèctrics, sobretot en el transport públic

 

6.5 Augmentar l’ús d’energies renovables

6.5.1 Promoure la implantació d’energies renovables en els diferents sectors d’activitats d’Olot

6.5.1.1    Elaborar  un pla  local  d’estalvi energètic i de promoció de les energies renovable, amb un programa d’aplicació a 10 anys

6.5.1.3    Elaborar i aplicar una proposta d’implantació de normatives i/o incentius fiscals  per la instal·lació d’energia solar tèrmica  en les edificacions d’habitatges

6.5.1.4    Utilitzar energies renovables en instal·lacions municipals

6.5.1.5    Estudiar la possibilitat d’aprofitament del canal paral·lel al riu Fluvià de l’antic molí, per a la producció d’energia elèctrica  amb una planta minihidràulica

7.1 Potenciar el control i regulació de la qualitat ambiental de la ciutat

7.1.1 Millorar el control de la qualitat ambiental de la ciutat

7.1.1.1    Ampliar  el control dels nivells d’immissió de contaminants al nucli urbà d’Olot amb la instal·lació d’una estació de control durant un període mínim d’un any

7.1.2 Resoldre els dèficits dels continguts i aplicació de la normativa

7.1.2.1    Aprovar el cadastre acústic i fer efectiva l’aplicació en fase informativa i amb actuacions punitives de l’Ordenança de sorolls i vibracions.

 

7.2 Millorar el control de la incidència ambiental de les activitats del municipi

7.2.1 Solventar els dèficits del control de la gestió  i inspecció de les activitats

7.2.1.1    Optimitzar la gestió i control de les activitats amb incidència ambiental amb la revisió i actualització de la normativa municipal que defineixi el marc global d’actuació

7.2.1.2    Fer un seguiment de les queixes i denúncies derivades d’activitats per resoldre els conflictes reiterats

7.2.1.3    Garantir el compliment de la normativa bàsica d’edificació en matèria d’aïllament acústic

7.2.1.4    Establir instruments per a la formació de les PIMES en  relació a la implantació de la llei IIAA

 

7.3 Establir els mecanismes de prevenció i gestió del risc ambiental

7.3.1 Actualitzar i desenvolupar instruments de gestió del risc

7.3.1.1    Revisar i homologar el Pla de Protecció Civil Municipal i els Plans d’Actuació necessaris

7.3.1.2    Desenvolupar un programa d’implantació i manteniment del Pla de Protecció Civil Municipal d’acord amb la normativa vigent

7.3.1.3    Realitzar i homologar els Plans d’Emergència dels edificis públics

 

7.4 Prevenir i atenuar els factors antròpics que incrementen certs riscos

7.4.1 Reduir el risc d’avingudes a la ciutat per factors antròpics

7.4.1.1    Introduir criteris i mecanismes en el Pla Director de Coordinació Comarcal per minimitzar els efectes sobre les avingudes derivades de la impermeabilització de la Vall d’En Bas i de la canalització del Fluvià

7.4.1.2    Avaluar possibles mecanismes de regulació hidrològica prèvia a la ciutat

7.4.1.3    Reduir l’afectació dels ponts al curs del Fluvià al seu pas per la ciutat

 

7.5 Potenciar la integració de criteris ambientals en la gestió i funcionament de l’administració local

7.5.1 Integrar criteris ambientals en el funcionament de l’administració local

7.5.1.1    Integrar criteris ambientals en la compra de béns i equips i en la selecció de proveïdors i concessió de serveis externs

7.5.1.3    Editar i distribuir un Manual de bones pràctiques pels treballadors municipals

7.5.1.4    Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida selectiva de residus als d’edificis municipals, i en els actes públics

7.5.1.5    Impulsar la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental en l’administració municipal

7.5.2.1    Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment de la jardineria i l'arbrat viari

7.5.2 Ambientalitzar la gestió de l’espai públic

7.5.2.3    Aplicar bones pràctiques ambientals en els projectes arquitectònics o d’urbanització promoguts per l’ajuntament

8.1 Implicar a la població en el desenvolupament de l'Agenda 21 Local

8.1.1 Potenciar els mecanismes de participació de la població en el marc de l'Agenda 21 Local

8.1.1.1    Crear i dinamitzar el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat com  òrgan de participació ciutadana impulsor de l’Agenda 21

8.1.1.2    Organitzar unes Jornades anuals a l’entorn del procés d’Agenda 21 Local de la ciutat

8.1.2 Promoure l'activitat associativa i empresarial de la ciutat en l'àmbit de la  sostenibilitat

8.1.2.1    Constituir un fons anual de suport a activitats organitzades per entitats que desenvolupin l’Agenda 21 Local

8.1.2.2    Realitzar i difondre un Pla de Patrocini i Mecenatge Ambiental per a les empreses locals

 

8.2 Potenciar l'educació i la comunicació ambiental

8.2.1 Impulsar l'educació per a la sostenibilitat

8.2.1.1    Elaborar un document divulgatiu de l’Agenda 21 Local d’Olot

8.2.1.2    Dissenyar i desenvolupar una programació estable anual de cursos i conferències en relació a temàtiques vinculades a l’Agenda 21 Local

8.2.2 Valoritzar les possibilitats de l'educació per a la sostenibilitat als centres educatius

8.2.2.1    Integrar el procés de l’Agenda 21 del municipi en el projecte Escoles Verdes

8.2.2.2    Impulsar un crèdit variable d’Educació Secundària Obligatòria en relació als  valors de les ciutats i viles sostenibles i el concepte de petjada ecològica

8.2.3 Afavorir l'accés de la població a la informació ambiental

8.2.3.1    Crear espais estables i periòdics de difusió d’informació ambiental i del procés d’Agenda 21 de la ciutat en els mitjans de comunicació locals

8.2.3.2    Mantenir una pàgina Web de l’Agenda 21 Local d’Olot

8.2.3.3    Elaborar i difondre anualment el càlcul del Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de la ciutatimprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat