EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES 2017IMPOST DE BÉNS IMMOBLES Bonificacions

1.    50% de la quota integra, durant 3 anys, als habitatges de protecció oficial.

2.    50% de la quota integra a les finques a nom de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de família nombrosa.

3.    50% de la quota integra, durant els 3 anys següents a la finalització de les obres, d’aquelles finques en què durant l’exercici 2017 es realitzin obres d’instal•lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

4.    20% de la quota integra, durant els 3 anys següents al darrer període impositiu que ja s’ha gaudit de la bonificació del 50%, als habitatges de protecció oficial.

Ajudes econòmiques

1.    50% de la quota integra, durant els 3 anys següents a la finalització de les obres, d’aquelles finques en què es realitzin obres d’instal•lació no obligatòries, de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

2.    Fins a un 90% de la quota integra als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de família monoparental, així, com una situació econòmica social vulnerable.

3.    Fins a un 90% de la quota integra als habitatges ocupats per persones aturades de més 40 anys, residents a Olot i en situació de vulnerabilitat.

4.    Fins a un 90% de la quota integra als habitatges dedicats a lloguer social, propietat d’una entitat privada o d’un particular.
   
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Bonificacions

1.    Del 10% al 30% per increment de la plantilla de treballadors.

2.    50% el primer exercici de tributació per aquells subjectes passius que utilitzin de forma significativa l’energia solar i/o altres energies renovables.
 
   
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Exempcions

1.    Vehicles a nom de persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%

2.    Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d’inspecció agrícola

Bonificacions

1.    100% als vehicles amb la catalogació oficial d’històric

2.    95% als vehicles amb una antiguitat mínima de 40 anys

3.    50% als vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys i menys de 40 anys

4.    75%, durant els 5 primers anys, i un 50% a partir del 6è any, als vehicles elèctrics o bimodals/híbrids.

Ajudes econòmiques

1.    100% als vehicles d’ocasió comprats a un concessionari present a la Fira de Sant Lluc.
 
   
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Bonificacions

1.    95% per a la rehabilitació d’habitatges o qualsevol espai destinat a una activitat inclosos a l’Àrea del barri vell o barri de Sant Miquel d’Olot.

2.    95% per obres de canvi de rètols motivats per la catalanització del se missatge

3.    95% per obres de millora de les condicions d’accessibilitat i/o habitabilitat motivades per una necessitat assistencial.

4.    95% per obres a immobles on s’hi desenvolupi una activitat de caràcter marcadament social, sanitària, residencial o d’atenció a discapacitats físics o psíquics.

5.    50% per obres de nova construcció o ampliació d’habitatges o qualsevol espai destinat a una activitat inclosos a l’Àrea del barri vell o barri de Sant Miquel d’Olot.

6.    50% per obres de reparació d’immobles afectats per patologies estructurals

7.    50% per obres d’adequació d’espais a edificis per contenidors de recollida d’escombraries i aparcaments de bicicletes.

8.    50% per obres per treure rètols de publicitat.

9.    50% per obres d’arranjaments de façanes i tancaments de solars

10.    50% per obres de nova construcció o ampliació d’edificis, locals o habitatges, motivades per una necessitat assistencial.

11.    50% per obres de reforma o millora per la instal•lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques i/o altres energies renovables.

12.    50% per obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o recollida de l’aigua de pluja

13.    50% per obres de construcció d’habitatges de protecció oficial

14.    25% per obres de nova construcció, ampliació o reforma de tot tipus d’espai destinat a una activitat empresarials o professional no inclosos a l’Àrea del barri vell o barri de Sant Miquel d’Olot.

 
   
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Bonificacions


1.    70% per transmissió, a títol lucratiu per causa de mort, de l’habitatge habitual a favor de descendents i adoptats o ascendents i adoptants

2.    90% per transmissió, a títol lucratiu per causa de mort,  de l’habitatge habitual a favor del cònjuge

3.    70% per transmissió, a títol lucratiu per causa de mort,  de finca o finques vinculades al negoci familiar, sempre que l’hereu li doni continuïtat, a favor de descendents i adoptats o ascendents i adoptants

4.    90% per transmissió, a títol lucratiu per causa de mort,  de finca o finques vinculades al negoci familiar, sempre que l’hereu li doni continuïtat, a favor del cònjuge

5.    20% resta transmissions, a títol lucratiu per causa de mort.
 
   
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PREVIA Exempcions.

1.    Entitats benèfiques i altres amb fins no lucratius.

2.    Trasllats motivats per obres de reforma al local actual.

3.    Traspassos de persona física a una entitat, essent l’esmentada persona física un dels co-partíceps de l’entitat. (ídem exempció, supòsit invers).

4.    Traspassos de persona física a persona jurídica (essent l’esmentada persona física un dels socis de la societat. (ídem exempció, supòsit invers).

Bonificacions.  

1.    95% per l’ obertura i trasllat de tot tipus d’ activitat que s’ ubiqui al barri vell o barri de Sant Miquel d’ Olot amb un límit de superfície de 500 m2 útils. (llevat d’ excepcions molt puntuals).

2.    50% ídem cas anterior però quan l’activitat s’ubiqui fora del barri vell o barri de Sant Miquel d’Olot.

3.    70% canvi de titularitat entre cònjuges, ascendents, descendents i entre germans.

4.    Fins a un 30% quan s’incorpori estalvi energètic i/o utilització d’energies alternatives a l’activitat.

5. Fins a un 10%, les empreses que disposin del certificat d’ecogestió i ecoauditoria de la unió Europea.
   
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES I RESIDUS Bonificacions

1.    30%, 50%, 75% o 95% de la quota integra per les vivendes ocupades per unitats familiars amb tots els membres en edat superior als 60 anys, o quan algun dels integrants del nucli familiar es trobi en situació de discapacitat – mínim 45% - o amb grau de dependència II-III.

2.    30%, 50%, 75% o 95% de la quota integra per les vivendes ocupades per unitats familiars menors de 60 anys amb baix nivell d’ingressos i situació economico-social molt vulnerable (informe del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa)

3.    30% les unitats que formin part d’immobles destinats a residència de la tercera edat titularitat d’una fundació pública.

4.    30% de la quota integra per habitatges ubicats en sòl rústic.

 
   
TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM Bonificacions

1.    30%, 50%, 75% o 95% de la quota integra per les vivendes ocupades per unitats familiars amb tots els membres en edat superior als 60 anys, o quan algun dels integrants del nucli familiar es trobi en situació de discapacitat – mínim 45% - o amb grau de dependència II-III.

2.    30%, 50%, 75% o 95% de la quota integra per les vivendes ocupades per unitats familiars menors de 60 anys amb baix nivell d’ingressos i situació economico-social molt vulnerable (informe del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa)
 
   
TAXA PER SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL I PER MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS Exempcions

1. 100% del pagament del servei d’inhumació i de la taxa de manteniment de les instal•lacions aquelles persones amb total manca o greu insuficiència de mitjans econòmics.
Bonificacions

1.    50% en els supòsits de traspassos de sepultures quan la transmissió sigui a favor d’un familiar o familiars de primer grau
   
TAXA PEL MANTENIMENT DEL CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA Exempcions

1.    100% del pagament de la taxa per els titulars discapacitat propietaris d’un gos que necessiten l’animal per guiar-se

2.    100% el primer any del pagament de la taxa per els titulars d’un animal adoptat al servei de recollida i custòdia d’animals de companyia de la Garrotxa
 


link
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat