AJUTS PER AL PAGAMENT DE L’IBI (2018)


Ja s’ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament de l’IBI a famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys. Aquests ajuts contemplen el pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi.

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans que compleixin els requisits següents:
-    El sol·licitant haurà de reunir alguna de les següents condicions:
•    Ser el titular del títol de família monoparental, amb el títol vigent a la data de la sol·licitud.
•    Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres siguin major de 50 anys i es trobin en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya
-    Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del qual és objecte de l’ajut
-    Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals
-    Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,34 vegades l’IRSC*
-    El sol·licitant ha de ser titular de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la unitat de convivència pel qual es pretén obtenir la present subvenció
-    En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a.
-    Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza al 2 de novembre.


BASES:

link
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat