DOCUMENTS I FORMULARIS:
Formulari_projecte_urbanització.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ADMINISTRACIO I SUPORT JURÍDIC
Nom: PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Descripció: Projecte d'urbanització

Qui ho pot demanar:
L'interessat o representant, acreditant la personalitat mitjançant DNI, (persona física), o CIF i escriptura de constitució de la societat ( persona jurídica).

Com es fa:
La sol·licitud i preceptiva documentació es presenten al Registre General. Prèviament, cal autoliquidar la taxa corresponent, segons ordenança fiscal.

Documents necessaris:
- Memòria descriptiva de les característiques de les obres.
- Plànol de situació degudament referenciat i plànols de projecte i de detall.
- Plec de prescripcions tècniques.
- Amidaments.
- Quadres de preus.
- Pressupost.
- Pla d'etapes.
Per més informació, veure document annex.


Tràmits previs:
RECOMANABLE : consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Administració i suport jurídic - sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1- Informe dels serveis tècnics i jurídics de l'Àrea d'Urbanisme.
2- Aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local.
3- Informació pública pel termini d'un mes.
4- Audiència a les persones interessades només en cas de projectes d'iniciativa privada.
5- Sol·licitar informes als organismes públics i establir un termini d'un mes perqué les empreses de subministrament afectades es pronunciïn sobre el projecte.
6- Aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local.

Tràmits relacionats:
Els Plans Parcials poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Segons les ordenances fiscals de l'any en curs.


Termini:
L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.
La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública.Legislació:
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat