DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2Q - LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'OBERTURA, PAVIMENTACIÓ O MODIFICACIÓ DE CAMINS RURALS

Descripció: OBRES D'OBERTURA DE NOUS VIALS EN SÒL NO URBANITZABLE, I QUALSEVOL OBRA QUE AFECTI EL TRAÇAT O LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DELS CAMINS EXISTENS, TANT RODATS COM DE VIANANTS
Qui ho pot demanar:
L'INTERESSAT O UN REPRESENTANT, QUE HA D'APORTAR EL DNI
Com es fa:
- LA SOL·LICITUD I LA PRECEPTIVA DOCUMENTACIÓ ES PRESENTEN AL REGISTRE GENERAL
- SI ES REQUEREIXEN ESMENES O DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA, S'HAN DE PRESENTAR AL REGISTRE MUNICIPAL
- CAL AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST D'OBRES UN COP L'AJUNTAMENT HA REVISTAT L'EXPEDIENT I L'IMPORT S'HA COMUNICAT A L'INTERESSAT
- ATORGADA LA LLICÈNCIA, ES TRMETRÀ AL DOMICILI DE L'INTERESSAT
Documents necessaris:
1 - INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA SIGNADA PEL PROMOTOR/A I PEL CONTRACTISTA DE L'OBRA
2 - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SIGNADA PER TÈCNIC COMPETENT (3 CÒPIES)
4 - FOTOGRAFIA DEL CAMÍ O DEL TERRENY (EN COLOR I DE MIDA MÍNIMA 10  X 15 CM)
5 - NOMENAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA
6 - ALTA DE L'IAE DEL CONTRATISTA RESPONSABLE DE L'OBRA
7 - DOCUMENT D'AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR
Tràmits previs:
RECOMANABLE: CONSULTA A L'ÀREA MUNICIPAL D'INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE
Tràmits posteriors:
1 - EL NOMENAMENT I DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTISTA ES POT PRESENTAR DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I ABANS DE L'INICI DE LA INSTAL·LACIÓ SI AIXÍ ES SOL·LICITA
2 - EL NOMENAMENT DE LA DIRECIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA ES POT PRESENTAR DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I ABANS DE L'INICI DE LA INSTAL·LACIÓ SI AIXÍ ES SOL·LICITA
3 - SOL·LICITUD DE RETORN DE LES FIANCES DIPOSITADES
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
TOT L'ANY, EN HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Import:
AUTOLIQUIDACIÓ SEGONS ARBITRIS DETERMINATS A L'ORDENANÇA FISCAL

Termini:
TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: 1 MES
EL CÒMPUT DEL TERMINI QUEDA SUSPÈS PER L'EMISSIÓ D'INFORMES PREVIS I PER L'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat