DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: INFORME D'ESTAT DE CONSERVACIÓ D'HABITATGE

Descripció: Informe dels Serveis Tècnics Municipals relatiu a l'estat de conservació d'un o diversos habitatges pel que fa a les condicions objectives d'habitabilitat d'acord amb el previst a l'article 189 de la Llei d'urbanisme.
Qui ho pot demanar:
L'interessat o un reprentant degudament acreditat.
Com es fa:

La sol·licitud es presenta a l'OAC.
Si es requereix documentació complementària, s'ha de presentar a l'OAC.
Cal autoliquidar prèviament la taxa corresponent.
Una vegada emès l'informe es transmetrà al domicili de l'interessat.


Documents necessaris:
Sense perjudici de la documentació que sigui necessari aportar en funció de les característiques de la sol·licitud segons criteri dels Serveis Tècnics Municipals, caldrà presentar:

- Instància de sol·licitud de l'Informe ( si el sol·licitant és una societat, cal aportar còpia autenticada de l'escriptura de constitució).
- Document d'autoliquidació.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Ordre d'execució de les obres necessàries per a conservar les condicins d'habitabilitat, si s'escau.
Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:Termini:Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat