DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: ALTRES CERTIFICATS URBANÍSTICS

Descripció: Certificats referent a qualsevol aspecte urbanístic no comtemplat en els certificats tipificats en la present relació d'expedients, entre els quals:

- Certificat de condicions urbanístiques d'un habitatge (segons l'article 9.2. del Decret 55/2009, d'habitabilitat).
- Certificat de sòl no urbanitzable (per a tramitació d'ajuts a la gestió forestal).
- Certificat per a sol·licitud de qualitficació provisional d'habitatge de protecció oficial.


Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, degudament acreditat.
Com es fa:
La sol·licitud es presenta a l'OAC on es registra.
Si es requereix documentació complementària, s'ha de presentar també a l'OAC.
Cal fer l'autoliquidació prèvia de la taxa corresponent.

Documents necessaris:
Sense perjudici de la documentació que sigui necessària aportar en funció de les característiques de la sol·licitud segons criteri dels Serveis Tècnics Municipals, caldrà presentar:

- instància de sol·licitud del certificat (si el sol·licitant és una societat, cal aportar còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
- plànol de situació de la finca.
- document d'autoliquidació.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Segons la taxa determinada en l'Ordenança fiscal.

Termini:Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat