Tràmits - Urbanisme Habitatge i Obres

 
1A-LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA  
1B- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'AMPLIACIÓ D'EDIFICACIONS  
1C- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE REFORMA O REHABILITACIÓ D'EDIFICIS  
1D- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE CANVI D'ÚS O AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES O ESTABLIMENTS.  
1E- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'ENDERROC  
1F- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE MOVIMENT DE TERRES.  
1G- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE MURS DE CONTENCIÓ  
1H- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS  
2A- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTS  
2B- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ D'HIVERNACLES  
2C- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ENDERROC DE COBERT.  
2D- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE LAVABOS EN LOCALS  
2E- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS EXTERIORS D'EDIFICIS AL BARRI VELL O EN SÓL NO URBANITZABLE  
2F- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS EN EDIFICI CATALOGAT O EN FORA D'ORDENACIÓ  
2G- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ O REFORMA DE PISCINA.  
2H- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE TANQUES  
2I- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE COL·LOCACIÓ DE RÈTOL  
2J- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE COL·LOCACIÓ DE TENDAL  
2K- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'INSTAL·LACIO D'ANTENA  
2L- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'INSTAL·LACIÓ DE CAPTADORS SOLARS.  
2M- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE XEMENEIS, CLARABOIES O APARELLS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ  
2N- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'INSTAL·LACIÓ DE GRUES I MUNTACÀRREGUES D'OBRA.  
2O- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE TALA D'ARBRES.  
2P - LLICÈNCIA OBRA PUNTUAL D'URBANITZACIÓ  
2Q - LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'OBERTURA, PAVIMENTACIÓ O MODIFICACIÓ DE CAMINS RURALS  
2R - LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'AFECTACIÓ DEL SUBSÒL  
3-EXPEDIENT D'OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA  
ALTRES CERTIFICATS URBANÍSTICS  
CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT DEL PROJECTE AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  
CERTIFICAT DE RÈGIM URBANÍSTIC O CÈDULA URBANÍSTICA  
CONSULTA URBANÍSTICA  
DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSITCA  
ESTATUTS I BASES  
INFORME D'AVANTPROJECTE  
INFORME D'ESTAT DE CONSERVACIÓ D'HABITATGE  
LLICÈNCIA DE 2a FASE D'OBRA  
LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA  
LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'OBRA  
LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ / LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PARCEL·LACIÓ  
LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ  
LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR / MENOR D'URBANITZACIÓ  
LLICÈNCIES D'OBRA MAJOR (PROVA)  
MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  
OBERTURA DE RASES I ACTUACIÓ SOBRE PAVIMENTS DE LA VIA PÚBLICA  
PLANEJAMENT DERIVAT  
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  
PROJECTE D'URBANITZACIÓ  
PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRA  
REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA  
SOL·LICITUD DE TARGETES DEL VEHICLE ELÈCTRIC  
 Habitatge
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat