DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ÀREA D'INFRASTRUCTURES I URBANISME
Nom: LLICÈNCIES D'OBRA MAJOR (PROVA)

Descripció: Autorització municipal per a l'execució de les obres que comprèn: - Obres de construcció d'edificis de nova planta que requereixen de projecte tècnic segons la legislació vigent. - Obres d'ampliació, modificació, reforma i rehabilitació que requereixen projecte. S'entenen com a tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural. - Enderroc total o parcial d'edificis, amb excepció de l'enderroc total o parcial d'insta·lacions i de construccions d'escassa entitat constructiva i senzilla tècnica. - Canvi d'ús dels edificis o part d'un edifici, a un ús residencial. - Moviments de terres i dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge. - Extracció d'àrids i explotació de terrenys.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat