DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ADMINISTRACIO I SUPORT JURÍDIC
Nom: REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

Descripció: Reparcel·lació voluntària.

Qui ho pot demanar:
Tots els interessats inclosos dins l'àmbit reparcel·lat, o representant, acreditant la personalitat mitjançant DNI, (persona física), o CIF  i escriptura de constitució de la societat ( persona jurídica).

Com es fa:
La sol·licitud i preceptiva documentació es presenten al Registre General. Prèviament, cal autoliquidar la taxa corresponent, segona l'ordenança fiscal.

Documents necessaris:
- Primera còpia i còpia simple de l'escriptura.
- Projecte
- Finques aportades
- Finques resultants
- Plànols : d'emplaçament, topogràfic, planejament vigent, estructura propietat, parcel·les resultants i sòl públic de cessio.


Tràmits previs:
RECOMANABLE :
Consulta a l'Àrea d'urbanisme -Administració i suport júridic- sobre contingut de l'escriptura.


Tràmits posteriors:
1- Informe dels serveis tècnics i jurídics de l'Àrea d'urbanisme.
2- Informació pública pel termini d'un mes, amb citació personal de les persones interessades.
3- Aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local.
4- L'organisme competent per a l'aprovació definitiva ha d'expedir-ne una certificació, per possibilitar la inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat.

Tràmits relacionats:
Resolució de les al·legacions que es poguessin presentar durant el termini d'exposició al públic de l'expedient.
Publicació d'edictes en el butlletí Oficial de la Provincia.


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:Termini:
La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha estat desestimat en tant que el silenci administratiu és negatiu.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la LLei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat