DOCUMENTS I FORMULARIS:
Formulari POUM tramitació.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ADMINISTRACIO I SUPORT JURÍDIC
Nom: MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Descripció: Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o representant, que ha d'acreditar la personalitat mitjançant DNI (persona física), o CIF i escriptura de constitució de la societat (persona jurídica).

Com es fa:
La sol·licitud i preceptiva documentació es presenten al Registre general.
Prèviament, cal autoliquidar la taxa corresponent, segons ordenança fiscal.

Documents necessaris:
Projecte (3 còpies en paper i 1 en digital) visat pel col·legi competent i signat per promotor i tècnic redactor del projecte que ha d'incloure:
- memòria informativa
- memòria justificativa
- memòria de l'execució que se'n deriva de l'expedient.
- estudi econòmic-financer.
- normativa
- plànols : d'informació i d'ordenació.
Per més informació, veure document annex.


Tràmits posteriors:
- Informes dels serveis tècnics i jurídics de l'Àrea d'urbanisme i del Secretari/a General de l'Ajuntament.
- Aprovació inicial per part del Ple.
- Informació pública pel termini d'un mes. I simultàniament audiència als Ajuntaments que tenen territori confrontant amb el municipi objecte del Pla.
- Sol·licitud d'informes als organismes afectats per raó de llus competències sectorials, si s'escau.
- Aprovació provisional per part del Ple.
- Aprovació definitiva per part de la Comissió d'urbanisme de Girona i publicació al DOGC per la seva executivitat.
Import:
Segons les ordenances fiscals de l'any en curs.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat