DOCUMENTS I FORMULARIS:
Formulari_planejament_derivat.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ADMINISTRACIO I SUPORT JURÍDIC
Nom: PLANEJAMENT DERIVAT

Descripció: PLANEJAMENT DERIVAT :
- PLANS PARCIALS
- PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ
- PLANS ESPECIALS
- PLANS DE MILLORA URBANA

Qui ho pot demanar:
L'interessat o representant, que ha d'acreditar la personalitat mitjançant DNI (persona física) o CIF  i escriptura de constitució de la societat ( persona jurídica).

Com es fa:
La sol·licitud i preceptiva documentació es presenten al Registre general.
Prèviament, cal autoliquidar la taxa corresponent, segons ordenançca fiscal.

Documents necessaris:
Projecte (3 còpies en paper i 1 en digital) visat pel col·legi competent i signat per promotor i tècnic redactor del projecte que ha d'incloure:
- Documentació escrita:
*memòria informativa
*memòria justificativa
*memòria de l'execució que se'n deriva del projecte
*estudi econòmic-financer
*pla d'etapes
*normativa

-Documentació gràfica:
*plànols d'informació
*plànols d'ordenació
*plànols annexes

Documentació acreditativa propietat sòl afectat.
Per més informació, veure document annex.


Tràmits previs:
RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'urbanisme -Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
- Informes dels serveis tècnis i jurídics de l'Àrea d'urbanisme
- Aprovació inicial per part de la Junta de Gorvern Local.
- Assabentat al Ple de l'acord d'aprovació inicial.
- Informació pública pel termini d'un mes.
- Sol·licitud d'informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si s'escau.
- Aprovació definitiva per part del Ple.
- Lliurament del Pla urbanístic derivat a la Comissió territorial d'urbanisme.
- Publicació de l'aprovació definitiva al BOP i notificació als interessats.
Tràmits relacionats:
- Suspensió de tramitacions i de llicències en àmbits concretats gràficament.
- Resolució de les al·legacions que es poguessin presentar durant el termini d'exposició al pública de l'expedient. Publicació d'edictes en el butlletí Oficial de la Provincia.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Segons les ordenances fiscals de l'any en curs.


Termini:
L'aprovació inicial del Pla s'ha d'adoptar en un termini de tres mesos des de la recepció completa de la documentació. La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha estat estimat en tant que el silenci administratiu és positiu ( complint el que es disposa l'art. 89.3 DL 1/2005 Llei d'Urbanisme).


Legislació:
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat