DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: DESQUALIFICACIÓ D'UN HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL

Descripció:
La desqualificació d’un habitatge és una facultat discrecional de l’Administració. Es podran resoldre favorablement les sol·licituds que compleixin les condicions de l’apartat anterior, sempre que els sol·licitants reintegrin:

- Els ajuts rebuts, amb els interessos legals corresponents.
-Les exempcions i bonificacions tributàries, amb els interessos legals corresponents.
- La desqualificació no constitueixi un perjudici a tercers.
- Quan es tracti d’habitatges promoguts o administrats per ens públics (Institut Català del Sòl, ADIGSA, Patronats Municipals…) el promotor o administrador manifesti la seva conformitat.

Qui ho pot demanar:
Aquelles persones que disposin de : HABITATGES DE PROMOCIÓ PRIVADA: RÈGIM GENERAL I ESPECIAL
Segons la data de la qualificació definitiva i dels ajuts a l’adquisició es podrà sol·licitar la desqualificació dels següents habitatges sempre que hagi transcorregut un mínim de 5 anys des de la data de l'adquisició:
A. - Habitatges qualificats definitivament abans del 31-12-1994 :
se'n podrà sol·licitar la desqualificació en tots els supòsits.
B.- Habitatges qualificats definitivament a partir de l’1-1-1995 :
1.Els finançats d’acord amb els plans d’habitatge 1992-1995 i 1996-1998 : se'n podrà sol·licitar la desqualificació un cop hagin transcorregut 10 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.
2.Els finançats d’acord amb el Pla d’habitatge 1998-2001: se'n podrà sol·licitar la desqualificació un cop hagin transcorregut 15 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.
3. Els finançats d’acord amb el Pla d’habitatge 2002-2005:
- Els habitatges qualificats d’acord amb el Decret 157/2002: se'n podrà sol·licitar la desqualificació un cop hagin transcorregut 15 anys comptats a partir de la qualificació definitiva.
- Els habitatges qualificats d’acord amb el Decret 454/2004: no se'n pot sol·licitar la desqualificació durant els 90 anys de qualificació.
HABITATGES QUALIFICATS DE PROMOCIÓ PÚBLICA
Aquests habitatges en cap cas no podran ser objecte de desqualificació.

Com es fa:
Omplint la sol·licitud que hi ha a l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació d'Olot o bé a Internet.

Documents necessaris:
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
1- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del DNI/NIF de tots els titulars de l’habitatge.
2- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada de l’escriptura de compravenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.
3- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del poder o l’autorització per actuar en nom del titular de l’habitatge.
4- Si el promotor o administrador de l’habitatge és un ens públic: autorització o consentiment del promotor .
5- Motius pels quals se sol·licita la desqualificació.
Els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot o bé a Internet.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat