DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: CÈDULES D'HABITABILITAT

Descripció:
Amb aquesta cèdula es garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com els usats (cèdula d'habitatge usat).
En el cas d'habitatges de nova ocupació, a més, es verifica que s'hagi acreditat el compliment del control de qualitat.
És imprescindible tenir aquesta cèdula per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas.
La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini, és obligat sol·licitar-ne una de nova.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans que ho necessitin.
Documents necessaris:
Cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat
Cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) us faciliti la sol·licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un certificat d'habitabilitat , visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la cèdula d'habitabilitat.

Cèdula d'habitabilitat de nova ocupació
Podeu trobar l'imprès de sol·licitud al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (apartat impresos i formularis), o bé a les dependències de la Direcció General d'Habitatge o a les oficines locals d'habitatge.
La documentació que cal adjuntar-hi és aquesta:
1- Llicència d'obres o document equivalent.
2- Certificat de final d'obra i d'habitabilitat signat pel personal tècnic competent, i visat pel col·legi professional respectiu, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva exigit per poder atorgar la cèdula d'habitabilitat.
3- Certificat de compliment del programa de control de qualitat.
4- Llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

Duplicats de cèdules
Es poden demanar duplicats de cèdules que es trobin vigents. La documentació que cal adjuntar-hi és aquesta:
1- DNI sol·licitant (propietari o llogater)
2- Escriptures de propietat

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Termini:
Un mes.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat