DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: AUTORITZACIÓ DE VENDA D'UNA PART INDIVISA ENTRE TITULARS D'UN HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL

Descripció:
Quan els propietaris d’un habitatge són titulars d’un préstec qualificat, tant si l’habitatge és de preu taxat com si és de protecció oficial, si per motius personals un dels copropietaris vol transmetre la seva part indivisa a l’altre copropietari i aquest està d’acord a adquirir-la, per a poder fer el canvi de titularitat de l’expedient i del préstec qualificat, s’ha de sol·licitar l' autorització al servei corresponent.

Qui ho pot demanar:
El copropietaris de l’habitatge a preu taxat o de protecció oficial; i si escau, el copropeitari que adquireix la part indivisa ha de justificar uns ingressos mínims del 5% del preu.

Com es fa:
Omplint els impresos de sol·licitud que hi ha a l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació o bé per Internet.
El servei competent resoldrà l’autorització on s’expressarà el preu màxim pel qual es pot fer aquesta transmissió i s'informarà que hi ha un termini de 3 mesos per dur una còpia de l’escriptura de transmissió al servei competent de la DGH i així fer en canvi de titularitat de l’expedient d’ajut.

Documents necessaris:
Per sol·licitar l'autorització de venda d’una part inidivisa, cal presentar la documentació següent:
1- Sol·licitud d'autorització de venda.
2- Fotocòpia del NIF dels titulars de l’habitatge.
3- Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.
4- Última declaració de renda de l’IRPF de l’adquirent.

Els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot o bé a Internet.
El servei competent resoldrà l’autorització on s’expressarà el preu màxim pel qual es pot fer aquesta transmissió, i els informarà que tenen un termini de 3 mesos per dur una còpia de l’escriptura de transmissió al servei competent de la DGH i així fer en canvi de titularitat de l’expedient d’ajut.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat