DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: AUTORITZACIÓ DE LLOGUER D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE COMPRAVENDA

Descripció:
Com a norma general NO escau autoritzar el lloguer dels habitatge qualificats amb protecció oficial en règim de compravenda, excepte que la sol·licitud d’autorització es presenti per alguna raó degudament justificada, per la qual el venedor hagi de traslladar el seu domicili a algun altre habitatge o lloc de residència.
Aquesta sol·licitud serà requisit previ i imprescindible per al lloguer de l’habitatge.

Qui ho pot demanar:
Els propietaris d'habitatges qualificats amb protecció oficial en règim de compravenda pels motius següents:

-Per raons de canvi de lloc de treball a una altra localitat.
-Per dependència física o psíquica del titular de l’habitatge.
-Per necessitar un altre habitatge, amb més superfície, com és el cas de les famílies nombroses.
-Per altres situacions de caràcter transitori degudament justificades.

Com es fa:
Omplint els impresos de sol·licitud que es troben a l'Oficina d'habitatge i Rebahilitació d'Olot o bé a Internet.
El servei competent resoldrà l’autorització un cop s’hagi justificat degudament la petició, i fixarà preu el preu màxim de lloguer de l’habitatge i, si escau, el dels annexos vinculats, que corresponguin als habitatges qualificats amb protecció oficial per a destinar a lloguer a 10 anys, vigent en la data del contracte de lloguer la zona geogràfica corresponent (Zona B).
En l’autorització s’indicarà l’adreça de la Borsa de Mediació per al lloguer social a través d’aquesta.
Una vegada concedida l’autorització, el titular de l’habitatge ha de portar al servei competent el contracte d’arrendament juntament amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques dels llogaters per tal de visar-lo.

Documents necessaris:
Per sol·licitar l'autorització de venda cal presentar la documentació següent:
1- Sol·licitud d'autorització de venda.
2- Fotocòpia del NIF dels titulars de l’habitatge.
3- Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.
4- Justificant/s dels motius pels quals es demana l’autorització.
5- En cas d’haver gaudit d’ajuts per a l’adquisició, certificat de l’entitat bancària on consti la data de formalització del préstec qualificat.
Els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot o bé a Internet.

Import:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat