DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: AJUTS PERSONALITZATS A L'ALLOTJAMENT

Descripció:
Són ajuts a fons perdut, personalitzats i assistencials, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge privat que constitueix la residència habitual i permanent del sol·licitant i la seva família.

Qui ho pot demanar:
Les persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització de préstec hipotecari que reuneixin els requisits que preveu la convocatòria pública anual. Requisits a complir:
- Residir a Catalunya
- Els ingressos mensuals derivats de remuneracions salarials o d'altres fonts, referits a l'any 2008, ponderats d'acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on estigui ubicat l'habitatge, no poden ser superiors a 2 vegades l'IPREM ( indicador públic de renda d'efectes múltiples).
- S'ha d'estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita l'ajut.
- No hi ha d'haver relació de parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat o adopció fins al segon grau, i per afinitat fins al segon grau, i per afinitat fins al primer grau, entre prpietari/ària i l'arrendatari/ària.

Com es fa:
El sol·licitant omple les dades de la sol·licitud i s’adreça a l'Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot.

Documents necessaris:
1- Fotocòpia compulsada del NIF o NIE de la persona sol·licitant i de totes les persones majors d'edat que conviuen amb la persona sol·licitant.
2- Informe social, emès pel treballador/a social de l'Ajuntament o especialitzats.
3- Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
4- Certificat de convivència.
5- Fotocòpia compulsada del conveni o sentència judicial de separació.
6- Declaració responsable, relativa als ingressos mensuals de la unitat de convivència.


Termini:
Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat