DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: SOL·LICITUD D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

Descripció:
La Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge desenvolupa una eina informàtica, gestionada per l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot, adequada per a la gestió de les sol·licituds d’habitatges protegits i la seva posterior adjudicació.
Els criteris d’adjudicació s’aprovaran per a cadascuna de les promocions a adjudicar i segons els criteris establerts en les mateixes bases.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans que tinguin interès a accedir a un habitatge de protecció oficial, bé sigui en règim de compra com de lloguer.
La inscripció en l'eina informàtica no estableix la disponibilitat ni possibilitat d’accedir a un habitatge de protecció oficial, ja que aquesta únicament tindrà funcions informatives i registrals dels sol·licitants fins que no es procedeixi a l' obertura d’un procediment d’adjudicació.

Documents necessaris:
En el moment d' inscriure’s en l'eina informàtica de sol·licituds d’habitatges de protecció oficial no serà necessària l’aportació de cap documentació específica; únicament sol·licitaran unes dades essencials com per exemple: identificació, adreça a efectes de notificacions, unitat convivencial, ingressos aproximats, ...


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat