DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'ADEQUACIÓ HABITATGE  PER A REAGRUPAMENT FAMILIAR.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT I ADEQUACIÓ D'HABITATGE PER A REAGRUPAMENT FAMILIAR

Descripció:
Informe de disponibilitat i adequació d’habitatge adequat per a immigrants residents legalment a Espanya que volen sol·licitar el reagrupament familiar. Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant disposa d’un habitatge de característiques i amplitud considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència del reagrupant.

Qui ho pot demanar:
La persona estrangera resident a l’Estat espanyol i que reuneixi les condicions següents:
-Que hi hagi residit legalment un any i tingui autorització per residir-hi al menys un any més.
-Que gaudeixi de recursos econòmics estables i suficients per atendre les necessitats de la família
-Que disposi d’un habitatge que reuneixi les mínimes condicions per ser ocupat pel reagrupant i els seus familiars.

Familiars que poden ser reagrupats:
-El/la cònjuge del resident.
-Els fills del/la resident i del/la cònjuge, inclosos els adoptats.
-Els menors de 18 anys o incapacitats, quan el resident estranger sigui el seu representant legal.
-Els ascendents del/la reagrupant i del seu/la seva cònjuge quan estiguin al seu càrrec.

Com es fa:
Cal anar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació a recollir la instància de sol·licitud de disponibilitat d’habitatge per al procediment per al reagrupament familiar.

Documents necessaris:
Una vegada omplerta i signada la instància i la declaració, caldrà presentar-les a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació acompanyades de la documentació següent:
1- Fotocòpia compulsada del NIE del sol·licitant.
2- Títol en virtut del qual el sol·licitant habita en el domicili (si escau, acreditació de la relació amb el titular):
-En cas de propietat, fotocòpia compulsada de les escriptures de propietat i l’últim rebut de l’IBI.
-En cas de lloguer, fotocòpia compulsada del contracte de lloguer degudament registrat i l’últim rebut del lloguer. El registre del contracte de lloguer s’ha de justificar mitjançant el model 2, ingrés de la fiança al registre i dipòsit de fiances de lloguer.
3- Fotocòpia compulsada o duplicat de l’entitat bancària, de l’últim rebut de l’aigua, electricitat i gas.
4- Fotocòpia compulsada de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, no obligatori (aportant aquest document es facilitarà i accelerarà l’emissió de l’informe).
5- Certificat original d’empadronament i convivència.
6- Fotocòpia dels passaports de les persones a reagrupar. Rebuda tota la documentació l'IOficina d’Habitatge i Rehabilitació verificarà les dades aportades i farà una visita al domicili.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Termini:
Tres mesos a partir de la data de la signatura que figura a l'informe.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat