DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: REVISIÓ DEL PERÍODE DE SUBSIDIACIÓ DEL PRÉSTEC QUALIFICAT

Descripció:
La subsidiació consisteix en l'abonament d'un percentatge de les quotes d'amortització de capital i interessos durant un període de temps i es farà efectiva a partir de la data de l'escriptura de formalització del préstec convingut.
La subsidiació es concedeix per un període de 5 anys, i si escau, pot ser ampliada per períodes de la mateixa durada, sense que, en cap cas, la suma de períodes subsidiats excedeixi el termini d’amortització del préstec.

Qui ho pot demanar:
Els adquirents d'habitatges que gaudeixin d'un préstec convingut amb període de subsidiació reconegut, formalitzat d'acord amb el conveni signat entre les entitats de crèdit i el Ministerio de Vivienda.

Com es fa:
Omplint els impresos de sol·licitud que es poden trobar a l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació d'Olot o bé a Internet.

Documents necessaris:
Per sol·licitar la revisió del període de subsidiació del préstec qualificat cal presentar la documentació següent:
1- Sol·licitud de revisió
2- Original i fotocòpia de les declaracions de l'impost de la renda de les persones físiques corresponents als 2 períodes tancats immediatament anteriors a la sol·licitud. Si és la primera vegada que sol·liciteu la revisió, també cal que presenteu:
3- Fotocòpia de l'escriptura de formalització del préstec qualificat o bé un certificat de l'entitat bancària que indiqui la quantia del préstec i la data en què es va formalitzar.
Els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot o bé a Internet.

Quan es pot demanar:
Els titulars del préstec qualificats han de sol·licitar l’ampliació del període de subsidiació durant el 5è any del període d’amortització.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat