DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: AJUTS AL PAGAMENT DE LLOGUER

Descripció:
És una subvenció que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.
Aquest ajut és incompatible amb la prestació de renda bàsica d’emancipació. La subvenció té un import màxim de 240€ mensuals (2.880€ anuals).

Qui ho pot demanar:
Les persones titulars d’un contracte de lloguer que formin part d’una unitat de convivència amb uns ingressos ponderats no superiors a 2,5 vegades l’IPREM.

Com es fa:
Els llogaters que han estat perceptors de la subvenció en la convocatòria de l’any anterior només han de presentar la sol·licitud de renovació, juntament amb els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2008 pagats, certificat de convivència i declaració de l’impost de la renda (any 2006).
Els llogaters que sol·licitin la subvenció per primera vegada han de presentar, juntament amb la sol·licitud :
- Fotocòpia compulsada del NIF/NIE dels sol·licitants i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
- Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer.
- Fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer pagats durant l’any en curs. - Certificat de convivència.
- Informe de la vida laboral del sol·licitant i els membres que formen la unitat de convivència majors de 16 anys.
- Fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost de la renda (any 2006), o bé autorització perquè els òrgans que gestionen la tramitació puguin demanar certificats tributaris, del sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
- Full de transferència bancària normalitzat, a nom del sol·licitant.

Documents necessaris:
Els llogaters que sol·licitin la subvenció per primera vegada han de presentar, juntament amb la sol·licitud :
1- Fotocòpia compulsada del NIF/NIE del sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
2- Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer.
3- Fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer pagats durant l’any en curs.
4 - Certificat de convivència.
5- Informe de la vida laboral del sol·licitant i els membres que formen la unitat de convivència majors de 16 anys.
6- Fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost de la renda (any 2006), o bé autorització perquè els òrgans que gestionen la tramitació puguin demanar certificats tributaris, del sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
7- Full de transferència bancària normalitzat, a nom del sol·licitant.

Quan es pot demanar:
Antics i nous sol·licitants: fins al 30 de juny de 2008.
Nous sol·licitants amb contractes realitzats o supervisats per les Borses de Mediació: fins al 31 d’octubre de 2008.


Termini:
Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat