DOCUMENTS I FORMULARIS:
 SOL.LICITUD MONOPARENTALS.doc 

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI EXERCICI 2015 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

Descripció:  L’objecte dels present ajuts és el pagament del 50% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi.


Qui ho pot demanar:
 Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans titulars de títol vigent de família monoparental que satisfacin l’impost de béns immobles del seu habitatge habitual, bé sigui en règim de propietat o d’arrendament i que compleixin els següents requisits:

-          El sol·licitant haurà de ser el titular d’una família monoparental, amb el títol vigent a la data de la sol·licitud.

-          Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del qual és objecte de l’ajut

-          Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals

-          Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,33 vegades l’IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

                   

23.297,32 €

24.017,86 €

25.050,89 €

25.140,09 €

                 

-          El sol·licitant ha de ser titular del 100% del títol possessori de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família monoparental pel qual es pretén obtenir la present subvenció

En el cas de que el títol possessori i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

En el cas de que el títol possessori i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui titular d’una cessió segons l’establert en el paràgraf anterior, haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles

-          En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a.

-          Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot.

 

No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents:

-          Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

-          Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.

-          Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals

-          Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 445) sigui superior a 500 euros


Com es fa:
 S’ha de presentar tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge, essent la següent:

En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles:

-          Original i còpia del NIF o NIE vigent

-          Original i còpia carnet de família monoparental

-          Original i còpia llibre de família

-          Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas

-          Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant. En cas que la persona sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita que té la obligació d’assumir el 100% del càrrec de l’IBI.

-          En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral

En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles, a més, s’haurà d’aportar la següent documentació:

-          Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant no sigui 100% titular del contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el 100% titular contractual.

-          Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament expressat i identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2015 al propietari de l’habitatge.


Tràmits previs:
 
Tràmits posteriors:
 
Tràmits relacionats:
 
Quan es pot demanar:
 El període de presentació de les sol·licituds del 1 al 30 d’octubre de 2015


Import:
 

Termini:
 

Legislació:
 

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat