DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR D'INSTAL.LACIO D'ANTENA 2K.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2K- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'INSTAL·LACIO D'ANTENA

Descripció: Instal·lació de tot tipus d'antenes i els seus elements auxiliars de connexió a l'exterior.
Inclou tant les antenes de recepció com les d'emissió d'ones de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, telecomandament, etc.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor de l’obra.
2) Memòria escrita i gràfica descriptiva de la proposta (2 còpies).
3) Fotografia de l’edifici o del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
4) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat