DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIO DE XEMENEIES 2M.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2M- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE XEMENEIS, CLARABOIES O APARELLS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ

Descripció: Construcció de xemeneies, claraboies o similars així com d'aparells de climatització a la coberta o a la façana d'un edifici.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2) Memòria escrita i gràfica descriptiva de l'obra (2 còpies).
3) Fotografia de l'edifici (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
4) Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra. 
5) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:
- RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat