DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR D'INSTAL.LACIO DE GRUES O MUNTACARREGUES 2N.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2N- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'INSTAL·LACIÓ DE GRUES I MUNTACÀRREGUES D'OBRA.

Descripció: Instal·lació de grues o muntacàrregues de qualsevol tipus per a l'execució d'obres, tant en espai públic com privat, quan l'autorització no està inclosa en la llicència d'obres.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2) Documentació tècnica signada per tècnic competent (2 còpies).
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l’espai públic.
4) Fotografia del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
5) Nomenament de la direcció facultativa de l’obra.
6) Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra. 
7) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de la instal·lació si així es sol·licita.
2. El nomenament de la direcció facultativa de l’obra es pot presentar desprès de la concessió de la llicència i abans de l’inici de la instal·lació si així es sol·licita.
3. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Tot l'any, en horari d'atenció al públic.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat