DOCUMENTS I FORMULARIS:
REGIM COMUNICACIO.pdf
FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 3-EXPEDIENT D'OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Descripció:
A
Modernització de cuina, bany i safareig
B
Modificació instal.lacions edificis
C
Obres d'acabats sense modificar estructura ni distribució
 
col.locació cel ras
 
paviments-enrajolats
 
treballs decoració
D
Reparació o reposició de cobertes
 
plana transitable(terrassa)
 
plana no transitable(teulat pla)
 
inclinada de teula(teulada normal)
E
Substitució tancaments de finestres o portes
F
Reparació de balcons
G
Reparació sistemes de desaigues de coberta
 
de fibrociment (uralita)
 
de PVC
H
Pintat de façanes
I
Moviment de terres de menys d'1m
J
Murs de contenció de menys d'1m
K
Modificació de tanques
 
massisa (alçada 1,80m)
 
de reixat metàl.lic (alçada 1,50m)
 
mitxa (obra - reixat 1,00m)
 
filat (1,50m)
 
filat ramader
L
Pavimentació espais exteriors privats

Qui ho pot demanar:


Com es fa:
- La preceptiva documentació es presenta a l'OAC.
- Les obres es poden iniciar el dia següent de donar-ne coneixement a l'Ajuntament i d'haver autoliquidat l'impost d'obres.
- Si la documentació aportada no reuneix tots els requisits es requerirà a l'interessat, entenent-se com o comunicada l'obra fins que sigui completada o esmenada la documentació.
Documents necessaris:
Sense prejudici de la documentació que sigui necessari aportar en funció de les característiques específiques de l'obra i segons criteri dels Serveis Tècnics municipals, per a l'inici de les obres en règim de comunicació prèvia caldrà comunicar a l'Ajuntament les dades següents:

-nom, adreça i DNI del promotor de l'obra.
-nom del contractista executor de l'obra i alta del'IAE.
-superfície i dimensions de l'obra.
-pressupost detallat de l'obra fet per un contractista.
-document d'autoliquidació de la taxa corresponent.
Tràmits previs:
Llicència d'activitat classificada o sol·licitud de llicència d'obertura d'activitat innòcua, en le cas de nous establiments o modificacions substancials de l'activitat.
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Les obres relacionades amb la rehabilitació i adaptació interior de l' habitatge per a persones amb mobilitat reduïda o majors de 70 anys,  es podran sol.licitar subvencions a l' Oficina d' Habitatge i Rehabilitació.

Exemples:

*Reposició teulades, obertures exteriors, canals i baixants...
*Substitució banyera per plat de dutxa per a persones amb mobilitat reduïda o majors de 70 anys.
*Adaptació interior de l' habitatge per a persones amb mobilitat reduïda o majors de 70 anys.
*Altres...

IMPORTANT: Per sol.licitar la subvenció, cal dirigir-se a l' Oficina d'habitatge i rehabilitació abans que es començin les obres.

Per més informació: Oficina d' Habitatge i Rehabilitació.
Passseig Ramon Guillamet, 10
17800- olot
CONTACTE: 972 27 91 28 

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.

Termini:Legislació:
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat