DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR D'ACABATS EN EDIFICI CATALOGAT O FORA D'ORDENACIO 2F.pdf 

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2F- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS EN EDIFICI CATALOGAT O EN FORA D'ORDENACIÓ

Descripció: Obres d'acabats, tant interiors com exteriors, d'edificis inclosos en un catàleg de protecció (excepte Catàleg de masies) o situats en fora d'ordenació per estar afectats pel planejament vigent.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.


Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l'obra.
2) Documentació descriptiva de l'obra, amb mostra de color en el cas de pintat de façana o canvi de tancaments ( 2 còpies)
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l'espai públic per l'execució de l'obra.
4) Fotografia de l'edifici ( en color i de mida mínima de 10 x 15 cm)
5) Alta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
6) Document d'autoliquidació de la taxa de llicència d'obra menor.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'urbanisme -Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l'inici de l'obra si així es sol·licita.
2. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes
El còmput del termini queda supès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat