DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIO DE COBERTS 2A.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2A- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTS

Descripció: Construcció de tot tipus d'edificacions (incloses les prefabricades) i coberts, per a usos agrícoles o auxiliars de l'habitatge (trasters, rentadors, estudis, balcó...), en planta baixa i de menys de 10 m2.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2) Documentació tècnica signada per tècnic competent (2 còpies).
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra.
4) Fotografia del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
5) Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (Full d’assumeix).
6) Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
7) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme -Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. El nomenament de la direcció facultativa de l’obra es pot presentar desprès de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
3. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat