DOCUMENTS I FORMULARIS:

SOL.LICITUD D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIO DE TANQUES 2H.pdf 


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: 2H- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ DE TANQUES

Descripció:
Construcció o col·locació de tanques de finques de qualsevol tipus i dimesions i en qualsevol classe de sòl.

No inclou els murs de contenció de terres.
No inclou obres de modificació de tanques existents.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
-Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
-Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2) Memòria escrita i gràfica descriptiva de l'obra (2 còpies).
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra.
4) Fotografies del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
5) Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra. 
6) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat