DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD OBRA MENOR DE COL.LOCACIÓ DE RÈTOL 2I.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: 2I- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE COL·LOCACIÓ DE RÈTOL

Descripció: Col·locació, instal·lació o pintat de qualsevol tipus de rètol de propaganda visible des de l'espai públic (cartells, tanques publicitàries i similars).
Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
 

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor de l’obra.
2) Memòria escrita i gràfica descriptiva de la proposta (2 còpies).
3) Fotografia de la façana de l’edifici o del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).

Tràmits previs:
- Llicència d'activitat classificada o sol·licitud de llicència d'obertura d'activitat innòcua, en el cas de nou ús o modificacions substancials de les condicions de l'activitat existent.
- RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agsot, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat