DOCUMENTS I FORMULARIS:
Sol.licitud certificat regim urbanístic.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: CERTIFICAT DE RÈGIM URBANÍSTIC O CÈDULA URBANÍSTICA

Descripció:
Certificat sobre les condicions urbanístiques (d'usos i edificació) aplicables a una determinada finca o sector.

Qui ho pot demanar:


Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l'Ajuntament.
Prèviament, cal autoliquidar la taxa per certificats.
Un cop emès el certificat, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:

- Instància. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
- Plànol de situació de la finca.
- Document de pagament del certificat.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Segons taxa determinada a l'ordenança fiscal.

Termini:
Termini màxim d'expedició: 1 mes.
Termini de vigència del certificat: 6 mesos.

Legislació:
Decret legislatiu 1 /2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat