DOCUMENTS I FORMULARIS:
PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRA.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRA

Descripció:
La pròrroga de la llicència d'obres és una autorització municipal que allarga el termini d'inici o finalització de les obres.
Si no se sol·licita abans que caduqui la llicència d'obres, es tramita com una nova llicència que permeti iniciar o acabar les obres.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
Cal pagar l'autoliquidació dels drets de la llicència un cop els serveis tècnics n'han fet la primera revisió i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud de la llicència.
2.1- PRÒRROGA: Memòria descriptiva de l'estat de l'obra i pressupost desglossat de l'obra pendent d'execució.
2.2- NOVA LLICÈNCIA: Actualització del projecte , adaptant-lo a la normativa vigent en la data de la sol·licitud, pel que fa a les obres pendents d'execució.
3- Document d'autoliquidació de la taxa.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Oficina d'Informació Urbanística- sobre la viabilitat de la proposta.

Tràmits posteriors:
Sol·licitud de la llicència de primera ocupació de l'edifici, un cop finalitzada l'obra, qun correspongui.
Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'altres llicències relacionades: d'activitat (un cop determinada), de modificació de les condicions d'ocupació de la via pública, etc.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.
 


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes per les pròrrogues i 2 mesos per les noves llicències.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,  text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat