DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'OBRA

Descripció: Autorització municipal per a l'execució d'obres segons modificació substancial d'un projectes aprovat prèviament en llicència d'obres.
( la modificació es considera substancial quan incrementa el pressupost de l'obra o incideix sobre els paràmetres urbanístics regulats per la normativa. )
Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l'OAC.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
Cal pagar l'autoliquidació dels drets de la llicència un cop els serveis tècnics n'han fet la primera revisió i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud de la llicència.
2- Projecte modificat, visat pel col·legi professional corresponent si s'augmenta la superfície construïda (2 còpies). Per a obres en sòl no urbanitzable que afectin façanes o coberta, 3 còpies.
3-Signatura del contractista o contractistes que assumeixen la responsabilitat de l'execució de l'obra a modificar.
4- Qüestionari urbanístic.
5- Qüestionari estadísitc d'edificació i habitatge (si s'augmenta superfície construïda).
6- Document d'autoliquidació de la taxa de llicència de modificació de projecte.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Oficina d'Informació Urbanística- sobre la viabilitat de la proposta. Sol·licitud de les llicències d'activitats que segons modificació de projecte, quan correspongui.

Tràmits posteriors:
Sol·licitar la pròrroga o renovació de la llicència si les obres no es poden finalitzar dins del termini fixat a la llicència.
Sol·litud de retorn de fiances.
Presentació de documentació que acrediti la correcta gestió dels residus d'obra.
Sol·licitud de llicència de l'utilització de l'edifici, quan correspongui.
Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'altres llicències relacionades: d'activitat, de modificació de les condicions d'ocupació de la via pública, etc.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat