DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD OBRA MAJOR 1C.pdf
QUESTIONARI URBANISTIC.doc
AGREMIATS UEC.pdf


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 1C- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE REFORMA O REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

Descripció:
Obres de reforma d'edificis a excepció de:

- Reposicions de cobertes sense afectar estructura.
- Construcció de lavabos en locals.
- Millores de cuines, banys o rentadors.
- Obres d'acabats (paviments, revestiments, ...).
- Modificació d'instal·lacions existents.
- Substitució de tancaments (finestres o portes).
- Reparació de balcons, ràfecs o similars.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
-Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
-Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1.  Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2.  Projecte bàsic d’obres visat i signat per tècnic competent (2 còpies).
3.  Estudi de Seguretat i Salut (2 còpies visades).
4.  Memòria complementaria d’afectacions de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues,...).
5.  Fotografies de l’edifici, en color i de mida mínima 10 x 15 cm.
6. Volum de residus en tones
7.  Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (Full d’assumeix visat).
8.  Alta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
9.  Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge.
10.  Qüestionari Urbanístic.
11. Constructor adscrit al gremi de constructors de la província de Girona SI /NO
12. Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra major.

Tràmits previs:
- Licència d'activitat classificada o sol·licitud de llicència d'obertura d'activitat innòcua, en el cas de nou ús o modificacions substancials de les condicions de l'activitat existent.
- RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. El nomenament de la direcció facultativa de l’obra es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
3. Presentació del projecte executiu (2 còpies visades), abans de l'inici de l'obra.
4. Presentació de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l'obra.
5. Sol·licitud de la llicència de primera utilització de l'edifici, quan correspongui segons legislació vigent.
6. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:
- Sol·licitud de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l'espai públic (és recomanable presentar una sola sol·licitud, per llicència d'obres i col·locació de rètols).

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
S'emetrà una ràfega bancària amb la liquidació corresponent segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal, amb termini de pagament de tres dies. 


Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat