DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD SEGONA FASE OBRA.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: LLICÈNCIA DE 2a FASE D'OBRA

Descripció:
Permís municipal per a la continuació o represa de les obres quan la llicència concedida prèviament només autoritza l'execució de l'obra en una primera fase.
En la majoria dels casos, aquesta llicència empara obres a l'interior de l'edifici (distribució, instal·lacions i acabats), fins a completar la totalitat de l'obra d'edificació.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
Cal pagar l'autoliquidació dels drets de la llicència un cop els Serveis Tècnics n'han fet la primera revisió, i l'import s'ha de comunicar a l'interessat.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1- Instància de sol·licitud de llicència.
2- Document d'autoliquidació de la taxa d'expedició de documents administratius.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:
Sol·licitar la pròrroga o renovació de la llicència si les obres no es poden executar dins dels terminis fixats a la llicència.
Sol·licitud de la llicència de primera ocupació de l'edifici, un cop finalitzada l'obra.
Sol·licitud de retorn de fiances.
Presentació de documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus d'obra.
Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'altres llicències relacionades: d'activitat (un cop determinada), de col·locació de rètols, etc.
Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'Ordenança fiscal.
Es pagarà un cop s'hagi notificat l'import de l'autoliquidació.


Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat