DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: CONSULTA URBANÍSTICA

Descripció:
Informe tècnic emès pels serveis tècnics municipals sobre condicions urbanístiques generals establertes per la normativa municipal vigent o sobre condicions concretes que afectin una determinada finca o edifici del terme municipal. També pot referir-se a la comprovació d'un avantprojecte d'obres.
No confereix garanties sobre l'aplicació de la normativa urbanística en el cas que es modifiqui o se suspengui.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, aportant el DNI.

Com es fa:
La sol·licitud i la documentació complementària es presenten al Registre General de l'Ajuntament. Prèviament, cal autoliquidar la taxa per consulta urbanística o possibilitat d'edificació.
Un cop emès l'informe, es trametrà al domicili del sol·licitant.

Documents necessaris:
1- Instància de sol·licitud de l'informe.
2- Tota aquella documentació, gràfica i escrita, que es consideri necessària per definir amb precisió el tema de la consulta.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:Termini:Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat