DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD OBRA MAJOR 1A.pdf
QUESTIONARI URBANISTIC.doc
AGREMIATS UEC.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 1A-LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA

Descripció:
Autorització municipal per a l'execució d'obres de construcció d'edificis de qualsevol ús, tant provisional com permanents.

- Inclou les edificacions prefabricades.
- No inclou les edificacions i coberts per a usos agrícoles o auxiliars de l'habitatge de menys de 10 m2 ( obra menor).

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
-Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
-Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1- Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l'obra.
2- Projecte bàsic d'obres visat i signat per tècnic competent ( 2 còpies) (DC_projecte)
3- Estudi de Seguretat i Salut ( 2 còpies visades) (DC_projecte)
4- Memòria complementaria d'afectacions de l'espai públic per l'execució de l'obra (tanques, bastides, grues...)
5- Fotografies del terreny, en color i de mida mínima 10 x 15 cm
6- Volum de residus en tones.
7- Nomenament de la direcció facultativa de l'obra ( Fulls d'assumeix visats).
8- Alta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
9- Qüestionari Estadístic d'Edificació i Habitatge.
10- Qüestionar Urbanístic.
11-Constructor adscrit al gremi de constructors de la provínica de Girona SI / NO
12- Document d'autoliquidació de la taxa de llicència d'obra major.

Tràmits previs:
-Llicència d'activitat classificada o sol·licitud de llicència d'obertura d'activitat innòcua.
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1- El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l'inici de l'obra si així es sol·licita.
2- El nomenament de la direcció facultativa de l'obra es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l'inici de l'obra si així es sol·licita.
3- Presentacio del projecte executiu (2 còpies visades), abans de l'inici de l'obra.
4- Presentació de mostra de color de les façanes, abans de l'inici dels treballs d'acabat de façanes.
5- Presentació de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l'obra.
6- Sol·licitud de la llicència de primera utilització de l'edifici, quan correspongui segons legislació vigent.
7- Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:
- Sol·licitud de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l'espai públic (És recomenable presentar una sola sol·licitud, per a llicència d'obres i col·locació de rètols.)

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
S'emetrà una ràfega bancària amb la liquidació corresponent segons arbitris determinats a l'Ordenança fiscal, amb termini de pagament de tres dies.


Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat