DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD CERTIFICAT COMPTAIBILITAT.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT DEL PROJECTE AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Descripció:
Document que determina la compatibilitat o no de l'activitat projectada amb la normativa urbanística i el planejament municipal.

Qui ho pot demanar:
L’interessat o un representant, que ha de portar el DNI.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l'OAC.
Prèviament, cal autoliquidar la taxa per certificats.
Un cop emès el certificat, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud del certificat. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
2- Plànol d'emplaçament de l'activitat (concretant la planta o part de la planta de l'edifici on situa l'activitat).
3- Memòria descriptiva de l'activitat, que indiqui les necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl, així com els requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipials.
4- Projecte, avantprojecte o croquis acotat de l'adequació de l'edifici, amb plànols de l'estat actual de distribució d'usos (en especial d'aparcament i habitatge).

Tràmits previs:
Recomanable: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Oficina d'informació urbanística - sobre la viabilitat del projecte o bé sol·licitud de certificat de règim urbanístic de la finca.

Tràmits posteriors:
Sol·licitud de llicència d'activitat i de llicència d'obres.
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència d’activitat (prèvia o simultània a la llicència d’obres).
Sol·licitud d’ocupació de via pública per a l'execució de l'obra (és recomanable presentar una sola sol·licitud, per llicència d’obres i ocupació de via pública).
Sol·licitud de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l’espai públic (és recomanable presentar una sola sol·licitud, per llicència d’obres i col·locació de rètols).

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Segons taxa determinada a l'ordenança fiscal.

Termini:
Termini màxim d'expedició: 1 mes.
Termini de vigència del certificat: 6 mesos.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat