DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD DE LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIO.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ

Descripció: -La llicència de primera utilització o ocupació acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d' obres.
-Estan subjectes a la llicència de primera utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o ampliació.
-En alguns casos, com ara edificacions que no siguin de nova construcció o altres casos específics, llavors no s'expedeix una llicència de primera utilització, sinó un certificat d'innecessarietat de la llicència.
-En cas de tractar-se d' una activitat, caldrà previament tenir la llicència d' activitat.


Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l'Ajuntament.
Prèviament, cal:
A) tramitar l'alta de l'impost de béns immobles (IBI).
Tràmit alta nova construcció,ampliació reforma o rehabilitació.
B) Autoliquidar la taxa corresponent a l'OAC en recollir la llicència.

Documents necessaris:
1-Instància de sol.licitud de la llicència.Si el sol.licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
2-Certificat final d'obra subscrit per un facultatiu competent i visat pel col.legi professional corresponent o bé cèdula d' habitabilitat.
3-Document d'especificacions tècniques (DET) del llibre de l' edifici, signat per un tècnic competent.
4-Document acreditatiu d'haver tramitat l' alta de l' IBI.


Tràmits previs:
-Llicència de modificació de projecte si, en el transcurs de l' obra, hi ha hagut una modificació substancial del projecte aprovat en llicències d' obres.
-Abans de la resolució de la llicència de primera utilització caldrà presentar sol.licitud de visita de comprovació dels locals destinats a aparcament o a un altre ús diferent del habitatge que requereixi llicència d' activitat.


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Sol.licitud retorn de fiances.

Quan es pot demanar:
-S'ha de sol.licitar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres (segons data indicada al certificat final d' obra)
-La sol.licitud es pot presentar tots els dies laborables de l' any, en horari d' atenció al públic.


Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució:1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l' emissió d' informes previs i per l' esmena de deficiències.Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat