DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Administració i suport jurídic
Nom: ESTATUTS I BASES

Descripció:
Estatuts i base de compensació i constitució de la junta de compensació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació.

Qui ho pot demanar:
L' interessat o representant, que ha d'acreditar la personalitat mitjançant DNI, (persona física), o CIF i escriptura de constitució de la societat (persona jurídica).

Com es fa:
La sol·licitud i preceptiva documentació es presenten al Registre general. Prèviament, cal autoliquidar la taxa corresponent, segons ordenança fiscal.

Documents necessaris:
(2 exemplars còpies en paper i 1 en digital) de :
- Estatuts
- Bases
Per més informació, veure document annex.

Tràmits previs:
Recomenable: consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Oficina d'informació-sobre l'àmbit de delimitació i l'ordenació del sòl.

Tràmits posteriors:
1- Informe dels serveis tècnics i jurídics de l'Àrea d'Urbanisme
2- Aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local
3- Informació pública pel teminis d'un mes, amb citació personal de les persones interessades.
4- Aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local
5- Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d'actuació, l'Administració actuant ha d'adoptar l'acord d'aprovació de la constitució de les juntes de compensació en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació completa. En cas contrari, s'entén que l'aprovació ha estat atorgada per silenci administratiu positiu.
Tràmits relacionats:
Resolució de les al·legacions que es poguessin presentar durant el termini d'exposició al públic de l'expedient.
Publicació d'edictes en el Butlletó Oficial de la Província.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT


Termini:
L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.
El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
La notificació de l'acord definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu.


Legislació:
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat