DOCUMENTS I FORMULARIS:
LLICENCIA DE CONSTITUCIO.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA

Descripció:
Document necessari per constituir i/o modificar un règim de propietat horitzontal simple o complexa.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.


Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General. Prèviament cal autoliquidar la taxa corresponent.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud de la llicència. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
2- Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges,establiments o elements proposats a les condicions del planejament aplicable i, en el cas d'habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat.
3- Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, de la seva superfície i ús urbanístic.
4- Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
5- Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.
6-Autoliquidació

Tràmits previs:
Llicència d'obres prèvia, si és que cal fer obres per dividir els establiments.


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.


Import:
Segons la taxa determinada a les ordenances fiscals de l'any en curs.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret Legislatiu, 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat