DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIO O REFORMA DE PISCINA 2G.pdf 

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: 2G- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR DE CONSTRUCCIÓ O REFORMA DE PISCINA.

Descripció:
Construcció, instal·lació o reforma de piscines descobertes de qualsevol tipus i dimensions, a excepció de piscines provisional i desmuntables que no exigeixin moviments de terres.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, aportant el DNI.

Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
Cal  l'autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
-Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència pel promotor/a i pel contractista de l'obra.
2) Documentació tècnica signada per tècnic competent ( 2 còpies)
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l'espai públic per l'execució de l'obra.
4) Fotografia del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm)
5) Nomenament de la direcció facultativa de l'obra.
6) Alta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
7) Document d'autoliquidació de la taxa de llicència d'obra menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. El nomenament de la direcció facultativa de l’obra es pot presentar desprès de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
3. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
-Autoliquidació segons arbitris determinats a l'Ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat