DOCUMENTS I FORMULARIS:

SOL.LICITUD OBRA MAJOR 1G.pdf
QUESTIONARI URBANISTIC.doc
AGREMIATS UEC.pdf


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: 1G- LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE MURS DE CONTENCIÓ

Descripció:
Construcció de murs de contenció de terres de més d'1 m d'alçada.

La construcció de murs de contenció de menys d'1 m d'alçada es consideren obres en règim d'assabentat.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal. 
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
-Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1.  Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2.  Projecte d’obres visat i signat per tècnic competent (2 còpies).
3.  Estudi de Seguretat i Salut (2 còpies visades).
4.  Memòria complementaria d’afectacions de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues,...).
5.  Fotografies del terreny, en color i de mida mínima 10 x 15 cm.
6.  Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (Full d’assumeix visat).
7.  Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
8.  Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge.
9.  Qüestionari Urbanístic.
10. Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra major.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'àrea d'urbanisme- Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. El nomenament de la direcció facultativa de l’obra es pot presentar desprès de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
3. Presentació de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l'obra.
4. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
S'emetrà una ràfega bancària amb la liquidació corresponent segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal amb termini de pagament de tres dies.


Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat