DOCUMENTS I FORMULARIS:
LLICENCIA DE PARCEL.LACIO.pdf
QUESTIONARI URBANISTIC.doc

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ / LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PARCEL·LACIÓ

Descripció:
Autorització municipal per a:
1. La divisió o segregació successiva de terrenys.
2. Alienar o arrendar parts indivisibles d'una finca amb dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
3. La constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat de ser-ne membre incorpori el dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 

No requereix llicència de parcel·lació si la divisió es produeix per:
A) l'aprovació d'un projecte de reparcel·lació.
B) per causa d'expropiació forçosa.
C) per cessió obligatòria de sòl destinat a vial. 

La llicència de modificació de parcel·lació és necessària per modificar els límits entre parcel·les sense augmentar-ne el nombre.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
Cal pagar l'autoliquidació de la llicència un cop els serveis tècnics n'han fet la primera revisió i l'import s'ha comunicat a l'interessat.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud de la llicència. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autenticada de l'escriptura de constitució.
2- Escriptures de propietat de la finca.
3- Projecte subscrit per un facultatiu amb títol superior competent (2 còpies). Per a obres en sòl no urbanitzable, 3 còpies. Només en el cas de divisió de terrenys.
4- Qüestionari urbanístic.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'àrea d'Urbanisme- Oficina d'Informació Urbanística- sobre la viabilitat de la proposta.

Tràmits posteriors:
Sol·licitud de llicència d'obres d'edificació de les parcel·les.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.
Es pagarà un cop s'hagi notificat l'import de l'autoliquidació.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme. 


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat