DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Infraestructura i obra pública
Nom: OBERTURA DE RASES I ACTUACIÓ SOBRE PAVIMENTS DE LA VIA PÚBLICA

Descripció:
Actuació sobre paviment de via pública per al soterrament de serveis (línies elèctriques, de telecomunicacions, canonades de subministrament de gas natural, aigua o escomeses a la xarxa de sanejament), paviments puntuals i guals,  consistent en l'enderroc puntual o longitudinal de paviments de vorera i/o calçada, vorades, rigoles, excavació i rebliment de rases i reposició  de paviments afectats per l'execució de l'obra segons les condicions tècniques generals i particulars que s'especifiquen a la llicència d'obres.

Qui ho pot demanar:
Particulars i/o companyies de serveis (telèfons, Bassols, Hidro, gas, etc.)
Com es fa:
Presentació de la instància per demanar la corresponent llicència d'obres. S'adjuntarà a la instància la documentació que s'esmenta al punt següent.

Documents necessaris:
1- Plànol d'emplaçament.
2- Full del tècnic competent que assumeix l'obra (només quan es tracta d'obres d'importància considerable, és a dir, quan es tracta de rases de longitud superior als 10 metres, quan s'afecten d'altres serveis existents soterrats i/o el trànsit rodat, quan la profunditat de l'excavació supera els 1,80 metres. S'exclouen cates i reparacions puntuals i de poca imporatància.)
3- Documentació acreditativa del contractista d'obres (model.36, certificat d'alta a l'epígraf corresponent o altra documentació equivalent)
4- Si la longitutd de la rasa és important (+ 10 m.) cal presentar resguard de notificació de l'execucíó de l'obra  d'altres companyies per si aquestes volen aprofitar per modificar línies seves afectades per l'execució.
5.- Projecte tècnic(només quan es tracta d'obres d'importància considerable, és a dir, quan es tracta de longituds superiors als 10 metres, quan s'afecten d'altres serveis existents soterrats i/o el trànsit rodat  i per tant caldrà definir tant la reposició dels serveis afectats com l'ordenació del trànsit mentre duri l'obra, i quan la profunditat de l'excavació supera els 1,80 metres. S'exclouen  cates i reparacions puntuals de poca importància.

Tràmits previs:
Si l'obra és dins de l'àmbit d'influència del Parc Natural, cal un informe prèvi d'aquest.
Si l'obra afecta carreteres de la Generalitat o de l'Estat, cal informe previ d'aquests.

Tràmits posteriors:
Pagament d'impostos de construccions i obres.
Pagament taxes.
Pagament fiances i/o avals bancaris.
Tràmits relacionats:
Un cop transcorregut el termini per l'execució de l'obra es procedeix a fer la corresponent inspecció per tal de comprovar que els paviments de via pública afectats s'han deixat en bon estat.
Si s'ha dipositat fiança o aval bancari i l'informe és favorable, es retorna aquest.

Quan es pot demanar:
1.-Tot l'any.
2.-En el cas que l'Ajuntament hagi d'asfaltar carrers, es demanarà sempre abans de l'asfaltat, ja que un cop efectuat l'asfaltat haurà de passar un termini de 5 anys per poder actuar sobre aquest nou asfalt.
3.-En el cas de Sorea, com que quasi sempre s'actua d'urgència, no es demana permís.

Import:Termini:
Variable segons l'envergadura de l'obra.

Legislació:
Condicions tècniques generals requerides en l'obertura de rases en via pública (comunes a totes les llicències).
Condicions tècniques particulars requerides en l'obertura de rases en via pública (variables segons tipus de llicència).


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat