DOCUMENTS I FORMULARIS:

LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'URBANITZACIÓ1I.pdf
LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'URBANITZACIÓ.pdf


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Foment i patrimoni
Nom: LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR / MENOR D'URBANITZACIÓ

Descripció: -Autorització municipal per :

OBRA MAJOR:
A) L'execució d'obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
B) L'obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.

OBRA MENOR:
- Requereix la tramitació d'una llicència d'obra menor: la pavimentació i/o rebaix de voreres exclusivament, la instal·lació i modificació de línies elèctriques, telefòniques o similars.
Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.
Com es fa:
-La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
-Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar al Registre municipal.
-Cal pagar l'autoliquidació de la llicència un cop els serveix tècnics n'han fet la primera revisió i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
OBRA MAJOR:
1.  Instància de sol·licitud de la llicència signada. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autentificada de l'escriptura de constitució
2.  Projecte d’obres subscrit per un tècnic facultatiu competent i visat perl col·legi professional corresponent (2 còpies). Per a obres en sòl no urbanitzable, 3 còpies.
3.  Estudi de Seguretat i Salut (2 còpies visades).
4.   Document visat i signat pel tècnic competent que assumeix la direcció de l'obra.  *
5.  Document signat pel contractista que assumeixen la responsabilitat de l'execució de l'obra.  *
6.  Documentació acreditativa del contractista d'obres (model 36, certificat d'alta a l'epígraf corresponent o altra documentació equivalent)

OBRA MENOR:
1.  Instància de sol·licitud de la llicència signada. Si el sol·licitant és una societat, cal adjuntar-hi còpia autentificada de l'escriptura de constitució.
2.  Alta de l'IAE del contractista responsable de l' obra.
3.  Croquis de l'obra.
4.  Pressupost de l'obra.

* O compromís escrit de presentar aquesta documentació abans de l'inici de l'obra.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Obra Pública i Infraestructures de l'Ajuntament d'Olot sobre la viabilitat del projecte.

Tràmits posteriors:
- Cal sol·licitar la pròrroga o renovació de la llicència si les obres no es poden executar dins els terminis fixats a la llicència.
- Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.
Es pagarà un cop s'hagi notificat l'import de l'autoliquidació.


Termini:
Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
-Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat