Tràmits - Hisenda

 Cadastre-IBI
 Fiances
 Ingressos
AL·LEGACIÓ CONTRA LA COMUNICACIÓ DE DADES FÍSIQUES  
ALTA ELECTRÒNICA IMPOST DE VEHICLES  
ALTA IMPOST DE VEHICLES  
BAIXA O DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES  
BAIXA/DEVOLUCIÓ DE LES ESCOMBRARIES EMPRESARIALS TRIMESTRES EXERCICI EN CURS  
BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS MAJORS DE 70 ANYS  
BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS VIVENDES UBICADES EN SÒL RÚSTIC  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (ACTIVITATS)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (BÉNS)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (NO TRIBUTACIÓ IMPORT INFERIOR A 6 EUROS)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES/ASSISTÈNCIA SANITÀRIA)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES/AUTOBUSOS)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES/DISCAPACITATS)  
CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES/MAQUINÀRIA AGRÍCOLA)  
CONSULTA SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ D'UN EXPEDIENT D'INGRESSOS  
INFORMACIO ALTA/BAIXA/VARIACIÓ/MODIFICACIO IAE  
INFORMACIÓ BAIXA/DEVOLUCIÓ DE L'IAE TRIMESTRES EXERCICI EN CURS  
INFORMACIÓ GENERAL DELS ESTATS DE TRAMITACIÓ MULTA  
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ DE MULTES PARQUÍMETRES  
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ A LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS/AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA/RECURS PARQUÍMETRES  
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT A EFECTES DE MULTA  
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ CANVI DE TITULARITAT A EFECTES DE MULTES  
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ D'AL·LEGACIONS/AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA/RECURS A MULTES  
INFORMACIÓ RELATIVA A FUTURA QUOTA LLIGADA A LA TIPOLOGIA, CATEGORIA I VOLUM DE RESIDUS  
INFORMACIÓ SOBRE ORDENANCES FISCALS  
PRESENTACIÓ DECLARACIÓ PLUSVÀLUA  
RECURS AL·LEGANT DADES TÈCNIQUES ERRÒNIES DEL VEHICLE  
RECURS CONTRA LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE CEM (Contribució especial de millores)  
RECURS CONTRA L'ACORD D'IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ INICIAL DE CEM (Contribució especial de millores)  
RECURS RELATIU A ASSIGNACIÓ DE TIPOLOGIA, CATEGORIA I VOLUM DE RESIDUS.  
RECURS SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE PLUSVÀLUA  
RECURS SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE QUOTES URBANÍSTIQUES  
RECURS SOBRE PADRÓ / LIQUIDACIÓ D'ENTRADA DE VEHICLES  
RECURS SOBRE PADRÓ / LIQUIDACIÓ D'ESCOMBRARIES PARTICULARS  
RECURS SOL·LICITANT BAIXA DEL VEHICLE  
RECURS SOL·LICITANT BAIXA OFICIOSA  
RECURS SOL·LICITANT CANVI DE NOM DEL VEHICLE  
REGULARITZACIÓ TRIBUTÀRIA DERIVADA A LA MODIFICACIÓ CENSAL DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)  
REGULARITZACIÓ TRIBUTÀRIA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS DERIVADA DE LA MODIFICACIÓ CENSAL  
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES ELÈCTRICS O BIMODALS  
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES  
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST VEHICLES ALS TITULARS DE LA TARJA D'ABONAMENT TPO  
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ VEHICLE ANTIC  
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ VEHICLE HISTÒRIC  
SOL·LICITUD CANVI DE NOM TITULAR DE LA CEM (Contribució especial de millores)  
SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT QUOTES URBANÍSTIQUES  
SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PARTICULARS  
SOL·LICITUD DE BAIXA DE L'ENTRADA DE VEHICLES  
SOL·LICITUD DE DESQUALIFICACIÓ VIVENDA DE PROTECCIÓ OFICIAL  
SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DE DRETS INGRESSATS VIA PÚBLICA  
SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DELS DRETS INGRESSATS PER FIRES I FESTES  
SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXA CERTIFICACIÓ O INFORME URBANÍSTIC  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES DE DISCAPACITATS  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES DE TRANSPORT PÚBLIC  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES MAQUINÀRIA AGRÍCOLA  
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES OFICIALS  
SOL·LICITUD PRÒRROGA PRESENTACIÓ DECLARACIÓ PLUSVÀLUA EN TRANSMISSIONS "MORTIS-CAUSA"  
 Recaptació
 Tresoreria
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat